SIOE BELGIË

Racism is the lowest form of human stupidity, but Islamophobia is the height of common sense

Islam vernietigt Egypte door middel van de koran

Posted by sioebelgie op oktober 11, 2007

koran.jpgMr. Morris Sadek-ESQ President
morrissadek@yahoo.com
morrissadek@gmail.com

Dhimmi is de term voor Joden en Christenen die niet geloven in Mohammed (de profeet van de Islam) en hem ontkennen. Dit is waarom Allah de Joden en de Christenen tot ongelovigen heeft verklaard in de Koran (het heilige boek van de Islam). – Hoofdstuk 9, At-Taubah, vers 30-31

De laatste veertienhonderd jaar hebben de Koptische Christenen in Egypte alle vormen van discriminatie te verduren gehad die werd gepleegd door Moslim-extremisten. Sinds de Arabische invasie in Egypte in 650 na Chr. zijn de Kopten altijd geterroriseerd geweest door Islamistische fundamentalisten. De Kopten werden gedwongen hun eigen Koptische taal op te geven en de Arabische aan te nemen. Ze werden door Al-Azhar (het meest vooraanstaande Islamitische instituut in Egypte) ongelovigen en schurken genoemd vanwege hun godsdienst. De Kopten zijn ook vaak slachtoffer geworden van misdaad die voortkwam uit de haat, zoals het ontvoeren van jonge Koptische meisjes, het vermoorden van Koptische vrouwen en kinderen, en het verwoesten van hun gebedshuizen.
In de laatste veertig jaar heeft de Egyptische regering een klimaat geschapen waarin Islamitisch radicalisme verder kon groeien. Men maakte handig gebruik van dit fenomeen om de Islam aan Koptische meisjes op te leggen en om de isolatie van de Koptische gemeenschap in Egypte nog groter te maken. Vanwege het feit dat het in de grondwet is verankerd dat de Islam de belangruikste bron van wetgeving is in Egypte, hebben de Kopten hun godsdienstvrijheid inclusief het recht om kerken te bouwen en om te aanbidden verloren.

In de jaren ‘80, tijdens de regering Moebarak, hebben Islamitische militanten vele gewelddadige acties ondernomen tegen de Kopten en westerse toeristen. Koptische kerken en bedrijven werden aangevallen, geplunderd en verbrand.
Tijdens de recente constitutionele hervormingen van 2007 plaatste Moebarak geen grondwettelijke voorzieningen voor het verbeteren van de rechten van Christenen in Egypte. Hij hield daarentegen vast aan de voorziening om nadruk te leggen op de Islam als voornaamste bron van wetgeving.

Enkele verzen uit de Koran die betrekking hebben op de Kopten als Dhimmi:
1) “Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.” – Hoofdstuk 9, At-Taubah, vers 29
In de wekelijkse krant Al-Ahram, uitgave 3-9 april 1997, beantwoordde een leider van een Moslim-broederschap (’morshed’) een vraag of de Kopten ‘jizqa’ oftwewel een belasting, moeten betalen met de woorden: “Ja, dit is een deel van de Sharia.” En hij voegde toe: “Als we een Islamitische staat hebben, dan is het leger de hoeksteen van haar verdediging. Alle soldaten moeten hetzelde geloof hebben zodat ze zeker weten dat ze het goede doen tegen een ieder die deze Islamitische staat aanvalt. Als we niet-Moslims hebben in het leger, en een Christelijk land valt ons aan, dan zouden Christelijke leden van de strijdkrachten hun trouw kunnen opgeven en gaan werken voor de vijand.”
Deze Moslim-broederschap heeft 88 leden in het Egyptische parlement.
Een leider van een andere Moslim-broederschap, Ma’moun El-Hedeiby, zei tegen journalist Sameh Fawzy: “De Kopten zijn Dhimmi.” (Krant Watani, 1996.)
De eerstgenoemde morshed, Hassan El-Bana, schreef in zijn boek (”El-Tab’a El-Shar’ia”) op pagina 280 en 394 dat de Dhimmi’s gedood moeten worden en dat Allah iedereen die ze aanvalt dubbel zal belonen.

2) “En maakt […] alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmede gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken.” – Hoofdstuk 8, Al-Anfaal, vers 60
In de Koran draagt Allah de Moslims op om niet-Moslims te terroriseren (’jihad’). Ook in de Hadith (Uitspraken van Mohammed): Moslims worden door Mohammed aangespoord om de jihad uit te oefenen (Al–Bukhari vol. 4:196). Jihad is de strijd om de Islam met geweld te verspreiden. Zich baserend op dit vers en de verdere Hadith vielen Moslims in maart 2002 een Koptische kerk aan tijdens het zondagsgebed. Daarbij verwondden ze meer dan 30 mensen en verbrandden de kerk en 15 huizen.
In januari 2006 spoorde de politie van Luxor een aantal Moslims uit Udayasaat aan om een man en een 13-jarige jongen te vermoorden. Daarna staken deze Moslims een Koptische kerk in brand, en vernielden en stalen Koptische bezittingen.
In april van datzelfde jaar werden drie Koptische kerken in Alexandrië aangevallen door een messenzwaaiende bende tijdens de vrijdagsmis. Een onschuldige man werd gedood en tientallen raakten gewond.
En laatst, in april 2007, vielen Moslims de kathedraal in Der-Mouas, provincie Minya, aan. Vier Christenen raakten gewond en de kathedraal werd beschadigd. De politie weigerde in te grijpen en de Christelijke burgers in veiligheid te brengen.

3) ” O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner.” – Hoofdstuk 5, Al-Maidah , vers 51
Een Christen mag in de rechtszaal niet getuigen tegen een Moslim. Er zitten ook geen Christenen op een hoge post in de regering, er zijn slechts 2 Christelijke kabinetsleden. Ook is er slechts één Christen benoemd tot gouverneur van een provincie, en dat terwijl er 30 provincies zijn. Er worden ook geen Christenen benoemd tot politiefunctionaris, burgemeester of ambtenaar. Er is geen Christen die manager is van een staatsbedrijf, en ook geen president of deken van een universiteit. Slechts twee Christenen zijn tot ambassadeur benoemd. Verder zijn er geen Kopten die een functie bekleden in één van de 160 topposities in de regering, en hen is verteld dat er sowieso geen prromotie in zit totdat ze bekeerd zijn tot de Islam.

4)“[…] doodt dan de afgodendienaren (Joden en Christenen – red) waar gij hen ook vindt […]” – Hoofdstuk 9, At-Taubah, vers 5

Hieronder een opsomming van het geweld dat de Kopten de laatste 27 jaar te verduren hebben gekregen:

Juli 1980: Kerk van de H. Maagd Maria wordt in brand gestoken door Islamitische militanten.

Juni 1981: 80 Koptische Christenen worden afgeslacht in hun huizen in de buurt van El zauia El hamra, Cairo.
Juli 1981: Kerk van de H. Maagd Maria, in de buurt van Shoubra, Cairo wordt gebombardeerd door radicale Moslims. Zeven mensen vinden de dood tijdens deze aanval.

Maart 1990: Geruchten dat Kopten Moslim-meisjes zouden gebruiken voor kinderprostitutie betekene twee weken geweld in Abu Quraga (250 km ten zuiden van Cairo). Kerken, winkels, huizen en auto’s worden bestookt met Molotov cocktails en twee Christenen worden gekidnapt, maar er vallen geen doden of gewonden.
(Noot: In deze periode regent het klachten over bestokingen. Deze bestokingen behelzen, zoals eerder gemeld, het verspreiden van valse geruchten, afpersing en geweld tot en met moord, veelal met stilzwijgende toestemming of zelfs met medewerking van plaatselijke overheden. Dergelijke incidenten, behalve moord, worden hier niet vermeld tenzij ze speciale aandacht verdienen.)
Mei 1990: Dominee Bishoy Hanna wordt tezamen met zijn vrouw en vijf andere mensen vermoord in zijn kerk in de provincie Alexandrë door een Moslim-extremist.
Juni 1990: Een Christelijke eigenaar van een drankwinkel wordt aangevallen door Moslim-extremisten met zwaarden en kettingen.
1990: In Minshiat at Nassar (310 km ten zuiden van Cairo) worden werklui die een kerk aan het repareren zijn aangevallen door Islamitische militanten.

20-22 september 1991: Militante Moslims ontketenen een golf van geweld tegen Christelijke kerken en winkels in Imbahah, een buitenwijk van Cairo. De politie weigert aangiften op te nemen van de vele incidenten, en ontmoedigen daarmee toekomstige aangiften. Enkele Kopten die wel aangifte komen doen worden gearresteerd. Ook schiet een Christelijke slager een Islamitische klant neer nadat deze klant de slager beledigd had.

11 maart 1992: Drie mensen worden gedood en diverse mensen raken gewond tijdens een schietgevecht tussen Christenen en Moslims in het dorp Sanabu (350 km ten zuiden van Cairo).
29 april 1992: Een kerk in Imbabah wordt met stenen bekogeld.
4 mei 1992: Elf Kopten en twee Moslims die deze Kopten willen beschermen worden in Sanabu gedood door schutters waarvan wordt aangenomen dat het om Islamitische militanten gaat. De autoriteiten seponeren de zaak omdat het zou gaan om een plaatselijke “bloedwraak”.
27 oktober 1992: Vier schutters waarvan verondersteld wordt dat het Islamitische militanten zijn, doden een Christelijke juwelier en zijn assistent.
1 november 1992: Schutters, mogelijk Islamitische strijders, verwonden 10 Kopten tijdens een aanval op een bus tussen Cairo en Dayrut (310 km ten zuiden van Cairo).
20 december 1992: Het Koptische weekblad Al-Watan verzoekt de regering om een einde te maken aan de invasie van Islamitische extremisten bij scholen. Hoofdonderwijzers discrimineren Kopten en dwingen vrouwelijke leerlingen om een sluier te dragen. De schrijver van het artikel merkt op dat de regering tegen deze vorm van discriminatie is, maar veel te weinig doet om het tegen te gaan.

4 januari 1993: Tijdens twee afzonderlijke aanvallen vermoorden schutters, mogelijk Islamitische militanten, een Kopt en verwonden een ander.
23 februari 1993: In een artikel van Reuters klagen Kopten over discriminatie bij het zoeken naar werk, het aanvragen van een studiebeurs en bij het verkrijgen van een baan bij de overheid, een informele boycot van Koptische winkels, discriminatie en rassenscheiding door leraren en leiding van scholen, en het werwijderen van alle referenties naar Kopten en Christendom uit de leerplannen van vele scholen. Dit alles heeft geleid tot emigratie van maar liefst een half miljoen in de laatste 10 jaar.
Hoewel de overheid de Kopten beschermt tegen fysieke dreiging, klagen de Kopten dat de overheid zich meer bezighoudt met de bescherming van de staat en de westerse toeristen i.p.v. dat men zich druk maakt over de Kopten.
Maart 1993: In een rapport van de Egyptische mensenrechtenorganisatie wordt de overheid aangeklaagd wegens het verzaken van de plicht om Christenen te beschermen tegen Islamitische extremisten. Er wordt opgemerkt dat aanvallen plaatsvinden in het zicht, en soms zelfs met hulp van de veiligheidsdiensten en locale overheden. Verder wordt de overheid ervan beschuldigd dat ze vrijwel niets deden tegen dergelijke incidenten totdat het duidelijk werd dat ze ook een bedreiging vormden voor “het politieke systeem en de levens van de machthebbers”.
1 maart 1993: Egypte verbant godsdienstleraren die militante gedachten prediken uit de moskee n.a.v. aanvallen op toeristen en Christenen.
(Noot: de regering heeft in deze periode herhaaldelijk Islamitische militanten onderdrukt. Dit ging van arrestaties tot schietgevechten waarbij honderden politiemannen, regeringstroepen en Islamitische militanten waren betrokken. Voor het merendeel worden de details van dergelijke acties hier niet gedocumenteerd. Tevens, zoals eerder opgemerkt, geloven de meesten dat deze acties eerder verband hielden met het gevaar dat deze militanten opleveren voor de staat en voor de toeristen dan dat het wat met de bescherming van de Kopten te maken had.)
20 april 1993: Een Koptische schoolmeester wordt in Dayrut beschoten door schutters, mogelijk Islamitische militanten, en raakt daarbij gewond. Vijf militanten worden in Aswan gearresteerd omdat ze van plan waren om een niet-Moslims festival dat samenvalt met Koptisch Pasen, gewelddadig te verstoren.
24 april 1993: Twee Koptische leerlingen van de middelbare school worden met messen aangevallen en verwond door lieden waarvan verondersteld wordt dat het Islamitische extremisten zijn.
19 mei 1993: Tijdens een klopjacht op Islamitische militanten worden vele boeken, cassettes en videobanden die aanzetten tot geweld en discriminatie tegen de Kopten in beslag genomen.
22 juli 1993: Een Koptische dokter wordt neergeschoten in Manfalout (350 km van Cairo) door een schutter waarvan verondersteld wordt dat het een Islamitische militant betrof.
8 augustus 1993: In Dayrut verwonden schutters, mogelijk Islamitische extremisten, een Kopt in de apotheek van zijn broer.
24 augustus 1993: In Anoub (350 km ten zuiden van Cairo) wordt een Christelijke student neergeschoten door iemand waarvan verondersteld wordt dat het een Islamitische militant betrof.
21 september 1993: In Dayrut wordt een Koptische schoolmeester neergeschoten door iemand waarvan verondersteld wordt dat het een Islamitische militant betrof.
20 oktober 1993: Schutters, mogelijk Islamitische extremisten, openen het vuur op een apotheek die eigendom is van een Christen. Eén persoon wordt gedood en twee anderen raken gewond.

27 januari 1994: Een ervaren Koptische politiefunctionaris raakt gewond tijdens een aanval door schutters waarvan wordt aangenomen dat het gaat om Islamitische extremisten. Zijn chauffeur en bodyguard worden gedood.
4 maart 1994: Een Islamitische militant, die mogelijk schuldig is aan twee aanvallen met vuurwapens op Koptische kerken in Mir (300 km van Cairo), wordt gearresteerd.
11 maart 1994: Scutters, mogelijk Islamitsche militanten, doden vijf mensen waaronder twee monniken buiten een kerk in Qussiyah (300 km van Cairo).
25 april 1994: Egyptenaren zijn boos over een op handen zijnde conventie over minderheden in het Midden-Oosten. De organisatoren stellen dat de Kopten geen minderheid zijn maar een integraal deel van de Egyptische samenleving.
26 juni 1994: Een Koptisch weekblad beschuldigt de regering vanwege het feit deze ervoor zorgt dat de kwezelachtigheid, antipathie en haat tegen de Kopten alleen maar toeneemt.
17 juli 1994: In een openhartig interview klaagt Paus Shenouda III van de Koptische kerk over de discriminatie van Kopten in Egypte. Hij zegt dat Kopten slechts een kleine rol spelen in het openbare leven, en dat ze problemen ondervinden als ze kerken willen bouwen of restaureren. Hij klaagt ook dat Kopten moeilijkheden ondervinden om hun stemkaart van de politie te krijgen waardoor velen soms niet kunnen stemmen. Hij refereert ook aan Kopten die in het zuiden van Egypte worden gedood door Islamitische militanten, en aan Koptische huizen die worden vernield zonder dat men compensatie krijgt van de staat.
1 september 1994: Islamitische militanten schieten twee politiemannen dood die een Koptische kerk in het zuiden van Egypte bewaakten. Noot: Over het algemeen veroordeelt de regering aanvallen van Islamitische militanten op Kopten zeer sterk, en vervolgt de daders met alle beschikbare wettelijke middelen. Dit is echter waarschijnlijk eerder het resultaat van het feit dat Islamitische militanten tegen de regering zijn dan dat het iets te maken heeft met de wens om Kopten te beschermen.
11 november 1994: Islamitische militanten doden twee mensen waaronder één Christelijke regeringsfunctionaris.
22 november 1994: Vermeende Islamitische militanten doden een Christelijke beveiligingsbeambte in de provincie Minya.

25 februari 1995: Vermeende Islamitische militanten schieten in een dorp in het zuiden van Egypte een Christelijke burger dood en verwonden een andere.
11 maart 1995: Vermeende Islamitische militanten schieten in het zuiden van Egypte een Koptische dorpsoudste dood.
4 juni 1995: Islamitische militanten die wraak willen nemen i.v.m. de dood van een familielid vermoorden negen mensen, waaronder drie Kopten, tijdens vier afzonderlijke aanvallen in het zuiden van Egypte.
8 juni 1995: Vermeende Islamitische militanten schieten een rijke Koptische apotheker dood die wat van zijn eigen bezit had geschonken aan de plaatselijke parochie.
13 augustus 1995: In een noordelijke provincie vinden zes mensen de dood nadat er een gevecht uitbreekt vanwege een Koptisch meisje dat was bekeerd tot de Islam
29-30 augustus 1995: Tijdens twee afzonderlijke incidenten schieten vermeende Islamitische militanten in het zuiden van Egypte vier Kopten dood.
2 september 1995: Vermeede Islamitische militanten schieten een Kopt neer die in een dorp in het zuiden van Egypte voor de gemeenteraad werkte. (Update: 26 maart 1997)
7 november 1995: Volgens de Egyptische organisatie voor de mensenrechten hebben Islamitische militanten in de voorgaande 10 maanden in het zuiden van Egypte 74 politiemannen en 24 Kopten om het leven gebracht.
4 december 1995: Vanuit een auto schieten een aantal schutters tijdens een snelle aanval nabij de stad Qurqas drie Koptische Christelijke mannen dood en verwonden twee anderen. Tijdens een afzonderlijke aanval in dezelfde buurt en op dezelfde tijd wordt politieman Mustafa Khalil Mohamed doodgeschoten.
9 december 1995: Veertig mensen worden gedood en tussen de 400 en 700 mensen raken gewond tijdens de algemene verkiezingen. Duizenden Christenen konden hun namen niet terugvinden op de kieslijsten. En in kiesdistricten, waar Kopten kandidaat zijn, staan hun rivalen pamfletten uit te delen waarop staat dat Moslims niet moeten stemmen op niet-Moslims.
12 december 1995: President Mubarak stelt 10 parlementsleden en een kamervoorzitter aan, waarbij hij gebruikmaakt van zijn grondwettelijke privilege om de volksvertegenwoordiging uit te breiden met vrouwen en leden van de Koptische gemeenschap.

12 januari 1996: Een Christelijke boer wordt vermoord door onbekende schutters in het dorp Ab Obeid in de provincie Minya.
26 februari 1996: Acht Kopten worden vermoord in de provincie Assuit. In de twee voorgaande maanden zijn in de provincie Assuit en Minya minstens 47 mensen gedood. De meesten van hen waren politiemannen en (niet-Koptische) mensen die mogelijk informanten van de politie waren. Tijdens een ander incident stak een meute mensen 41 huizen in een voornamelijk Christelijk dorp in de provincie Sharqiyah in brand ma een relletje over de uitbreiding van de kerk. Vier mensen raakten gewond en 50 mensen werden gearresteerd.
7 augustus 1996: Het dode lichaam van een Koptische student wordt gevonden in de buurt van Abu Qurqas.
26 augustus 1996: Vier mensen, waaronder drie Kopten, worden in het zuidelijke stadje Nazlet Roman, vlak bij Abu Qurqas in de provincie Minya, vermoord. Eén andere Kopt raakt gewond. De vijf waren leden van een zojuist gevormde patrouille die werd ondersteund door de overheid om de polite te helpen bij hun jacht op militanten die de velden en bergen in de omgeving gebruiken als schuilplaats. In totaal zijn er tijdens verschillende aanvallen in deze augustus 23 mensen (niet allemaal Kopten) omgekomen.
4 september 1996: De “American Coptic Union” verzoekt het Amerikaanse congres om de moorden op Christenen in Egypte te onderzoeken en om alle hulp aan Egypte uit te stellen totdat de rechten en veiligheid weer kunnen worden gegarandeerd voor alle burgers.

24 januari 1997: Een nieuwe politieke partij, Al-Wasad, wordt opgericht. Leden zijn Kopten en voormalige leden van de Moslim-broederschap, en het doel is de breuk tussen de twee religies te herstellen. Het wordt echter gezien als niet erg voor de hand liggend dat ze veel invloed in de politiek zullen krijgen.
Februari 1997: Het Landelijk Rapport over 1996 van het Staatsdepartement voor mensenrechten vermeldt dat er in 1996 minstens 22 Kopten zijn vermoord in Opper-Egypte waar 30-40% van de bevolking Christen is. Er wordt ook melding gemaakt van geweldsdaden tegen Koptische kerken en bedrijven die in het bezit zijn van Kopten.
Discriminerende pratijken van de overheid tegen de Koptische gemeenschap behelzen: veronderstelde statistische ondervertegenwoordiging van het aantal Christenen binnen de bevolking, anti-Christelijke discriminatie in het onderwijs, productie van enkele Islamitische tv-programma’s met anti-Christelijke thema’s, discriminatie op het werk bij de politie, het leger en andere instanties.
12 februari 1997: 10 Koptische jongeren worden gedood tijdens een aanval op een kerk in het zuiden van Egypte. De jongeren woonden een gebedsdienst bij. De politie gelooft dat de moorden zijn gepland door de groep Gama’a al-Islamiya, de grootste van de militante Islamitische organisaties in het land. De Gama’a heeft echter slechtd sporadisch de Koptische gemeenschap aangevallen. Men richt zich vooral op aanvallen op politie en informanten, ongeacht de religie, en ontkent iedere betrokkenheid bij deze aanval.
Zowel de leiders van de Christelijke als de Moslimse gemeenschap hebben de aanval unaniem veroordeeld. Het was de zwaarste aanval in bijna één jaar tijd. De politie verdenkt de schutters die eerder drie Koptische Christenen gedood hadden. De lichamen van de drie Kopten zijn toen teruggevonden in de buurt van Abu Qurqas in de provincie Minya.
15 maart 1997: Schutters doden 13 mensen waaronder negen Kopten in een hoofdzakelijk Christelijk gehucht dat 500 km ten zuiden van Cairo ligt. Hoewel het aantal aanvallen op de Koptische gemeenschap is toegenomen, is de mate van het geweld duidelijk gekelderd van 415 doden in 1995 naar 197 in 1996. bovendien zitten de Islamitische extremisten duidelijk in de verdediging. (Update: juni 1999)
22 maart 1997:In totaal worden er 21 Kopten gedood door Islamitische extremisten in de maand februari, en er groeit bezorgdheid omdat er mogelijk een migratie van Kopten uit het zuiden op gang zou kunnen komen omdat ze bang zijn voor volgende aanvallen. (AP)
10 april 1997: Tijdens twe aanvallen worden er 12 Kopten vermoord door Islamitische extremisten die verklaarden dat de Kopten niet specifiek het doelwit waren. (Facts on File)
3 mei 1997: De minister van Binnenlandse Zaken stelt dat één van de grote fouten van de Moslim-broederschap is dat ze rassenscheiding tussen zichzelf en de Kopten willen bewerkstelligen. (BBC)
14 oktober 1997: Twee Kopten en negen politiemannen worden in het zuiden van Egypte gedood door militanten. (New York Times)

November 1998: Vier politiemensen martelen 70 Kopten in El Kosheh, Shouag, vanwege hun religieuze aanhang.

December 2000: 20 Kopten uit El Kosheh, Shouag, worden levend verbrand.

Januari 2004: Het Christelijke centrum ‘Patmos’ wordt voor de negende keer aangevallen door het Egyptische leger. Eén van de medewerkers vond daarbij de dood.
December 2004: Moslims molesteren de privé-auto van de dorpspriester, verwoesten en plunderen twee apotheken, steken diverse Koptische huizen in brand. De politie ziet het zoals gebruikelijk weer eens door de vingers.

Januari 2006: Moslimjeugd valt Kopten aan in een dorp nabij Luxor.
April 2006: Moslim-extremisten bestormen vier kerken in Alexandrië en vermoorden daarbij één persoon.

Maart 2007: De Egyptische regering vernielt Koptische grafmonumenten omdat er kruizen bovenop staan.

5) “En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.” (Hoofdstuk 3, Al-Imraan, vers 85)
Op 25 april 2007 heeft een Egyptische rechtbank bepaald dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken niet verplicht is om nieuwe identiteitspapieren aan te maken voor 10 Koptische Christenen die, nadat ze waren bekeerd tot de Islam, weer wilden terugkeren naar hun oude geloof. Ze zullen echter Moslim blijven voor de rest van hun leven, althans op papier. De kwestie van geloof is in Egypte in feite meer administratief dan spiritueel, gezien het feit dat iedere Egyptenaar een ID-kaart heeft met zijn of haar geloof erop. De wet die is gebaseerd op de Koran verbiedt de gelovige in feite om van de ene naar de andere godsdienst over te stappen, en iedereen die de “Shahada”, oftewel de geloofsbelijdenis, zal voor altijd als Moslim worden beschouwd.

6) “En de Joden zeggen: “Ezra is de zoon van Allah” en de Christenen zeggen: “De Messias is de zoon van Allah.” Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allah’s vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!”
En volgens dit vers is er een presidentiële vergunning nodig om een nieuwe kerk te bouwen. En de Moslim-broederschap kent nog een fatwa die stelt: “Het is sowieso verboden om nieuwe kerken te bouwen.” Bron: Tijdschrift Al-Da’wa, nummer 56, december 1980. De gouverneur van El-Qalyobia, Adly Hussien, heeft overigens in 2004 opdracht gegeven om de kerk van de H. Apostel Paulus te vernietigen.

MORRIS SADEK, Esq.
Egyptian Attorney
Special Legal Consultant DC Bar
National American Coptic Assembly, President

Vertalingen uit de Koran: Koranonline

Advertenties

2 Reacties to “Islam vernietigt Egypte door middel van de koran”

 1. Jaroen said

  Beste mensen die het gemaakt hebben.

  Na het lessen van zulke dingen over de islam begin ik hun te haten. Maar na een diepe zucht ben ik weer oke wat is de bedoeling van degene die dit hier heeft gezet deed ie het expres.
  Ik hate alle moslims vroeger, maar nu niet meer dus gebruik in godsnaam je hersens dan bereik je toch veel meer.
  Geloof of niet je bent en blijft een mens.

  Met vriendelijke groetjes,

  Jaroen van der Wal

 2. Habibi Ya Rasulullah said

  Wjoow halloooo!!!
  Is misschien wel waar maar hoeft niet het niet meteen zo te vertelle alsof alle Muslims extremisten zijn

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: