SIOE BELGIË

Racism is the lowest form of human stupidity, but Islamophobia is the height of common sense

Archive for the ‘Nieuws van de hoofdsite (vertaald)’ Category

Resolutie van het Europees Parlement op 13/12/07 in de strijd tegen de extremistische islam.

Posted by sioebelgie op december 21, 2007

De EU speelt met het naïeve idee dat men, door middel van een resolutie, de islam ertoe kan brengen zich van alle fundamentalistische ideeën te verlossen. Helaas zal dit niet gebeuren gezien de islam van nature uit fundamentalistisch is. Het enige dat er zit aan te komen, is dat SIOE en SIAD als xenofobe en intolerante organisaties zullen aanzien worden en bijgevolg ook bij strafbaar zullen worden.

SIOE en SIAD zullen zich aan de constitutionele wetten van hun land blijven houden, maar kunnen niet toestemmen met de laatste EU-resolutie. We zullen deze resolutie noch aanvaarden, noch erkennen omdat we een missie hebben. Onze missie bestaat erin de vrijheid en democratie tegen de bedreiging van de islam te beschermen en we zullen dit blijven doen, al betekent dit dat we ‘ondergronds’ moeten gaan.

Er waren democratische politici in het parlement op de dag van dit verraad. Aanschouw wat de mainstream media je niet durven tonen:

Hieronder volgt de vertaling van de EU resolutie van 13 december 2007.
(De oorspronkelijke versie is hier te lezen. Hier zijn ook de commentaren van SIOE op verschillende onderdelen te lezen. Deze zijn schuingedrukt).

De Europese unie,

1. Veroordeelt sterk alle racistische- en haataanvallen, en roept alle autoriteiten op om
al datgene wat binnen hun bevoegdheid ligt te doen, om de verantwoordelijken te straffen;
is solidair met alle slachtoffers van dergelijke aanvallen en met hun families;

2. Wijst erop dat het bestrijden van extremisme geen negatieve gevolgen voor de permanent aanwezige verplichting de fundamentele rechten en fundamentele wettelijke principes, met inbegrip van vrijheid van meningsuiting en vereniging te eerbiedigen, zoals vastgelegd in Artikel 6 van het EU- Verdrag mag hebben;

3. Betreurt het feit dat sommige partijen accoord zijn gegaan om geloofwaardigheid en goedkeuring te geven aan extremistische partijen zodanig dat zij een coalitie zijn aangegaan met deze partijen waarbij zij hun morele integriteit hebben opgeofferd omwille van politieke winst op korte termijn .

4. Merkt op dat het stijgende aantal extremistische organisaties, die vaak neo-fascistische elementen bevatten, de vrees in de maatschappij kan verergeren die tot uitingen van racisme zou kunnen leiden in een brede waaier van gebieden, met inbegrip van werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, het controleren door overheden, toegang tot goederen en de diensten en de media.

5. Dringt bij de Commissie en de Raad aan om te onderzoeken wat de aangewezen politieke en wettelijke reacties zouden moeten zijn, speciaal met betrekking tot jongeren in relatie tot onderwijs en openbare informatie om hen dmv educatie te onderwijzen tegen totaliairisme en hen door middel van educatie de principes van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te verspreiden en zo de fundamenten van de Europese waarden en normen levend te houden, en verzoekt de lidstaten om een beleid van onderwijs voor democratisch burgerschap te ontwikkelen dat op burgerrechten en verantwoordelijkheden is gebaseerd;

6. Dringt bij de Commissie aan om de volledige toepassing van de bestaande wetgeving te controleren die werd ontworpen om aansporing tot politiek- en godsdienstige geweld, racisme en xenofobie (vreemdelingenhaat) te voorkomen; nodigt lidstaten uit om de strikte implementatie en de constante verbetering van anti-racisisme wetten, informatie en bewustzijnscampagnes in de media en de onderwijsinstellingen te controleren.

7. Dringt aan bij alle democratische politieke machten, ongeacht ideologie, welke steun dan ook aan extremistische partijen van een racistisch of xenofobisch, hetzij expliciet of impliciet, karakter te vermijden en dus ook welke alliantie ook met hun verkozen vertegenwoordigers;

8. Waarschuwt, vooruitziend naar de Europese verkiezingen in 2009, voor de mogelijkheid dat extremistische partijen hun vertegenwoordiging zouden kunnen veiligstellen in het Europese parlement en toept politieke partijen op om maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat een democratische instelling niet als platform voor de financiering- en het uiten van anti-democratische boodschappen wordt gebruikt;

9. Roept de instellingen van de EU op om een duidelijk mandaat aan het Agentschap van Fundamentele Rechten te geven om de structuren van extremistische groepen te onderzoeken om te beoordelen of de coördinatie op Europees- of regionaal niveau aanwezig is..

10. Herhaalt haar overtuiging dat openbare persoonlijkheden zich van verklaringen zouden moeten onthouden die aanmoedigen of tot haat of brandmerking van groepen mensen op basis van hun ras, etnische oorsprong, godsdienst, onbekwaamheid, seksuele geaardheid of nationaliteit; gelooft dat als de openbare persoonlijkheden tot haat oproepen, het feit dat zij een hoog openbaar profiel hebben als een verergerende omstandigheid zou moeten worden beschouwd; veroordeelt, in het bijzonder het verontrustend toenemende anti-semitisme;

11. Nodigt de media uit om het publiek te informeren over de gevaren van hatelijk uitspraken en te helpen de principes en de waarden van democratie, gelijkheid en tolerantie te bevorderen;

12. Verzoekt alle lidstaten om tenminste in de mogelijkheid – na een uitspraak van het Hof – te voorzien om het terugtrekken van openbare financiering mogelijk te maken van politieke partijen die geweld en terrorisme niet veroordelen en rechten van de mens en fundamentele vrijheden niet eerbiedigen, democratie en de rechtsstaat zoals die in ECHR en het Handvest van Fundamentele Rechten wordt beschreven; en roept de lidstaten die reeds deze mogelijheid hebben dit onmiddelijk te doen; nodigt ook de Commissie uit om ervoor te zorgen dat geen financiering van de EU aan media plaatsvindt indien zij als platform wordt gebruikt om rascistische, xenofobische en homofobische ideeën te verpreiden;

13. Verzoekt de Commissie om NGO’s en burgerlijke de maatschappelijke organisaties te steunen welke toegewijd aan het bevorderen van democratische waarden, menselijke waardigheid, solidariteit, sociale opneming, interculturele dialoog en sociale voorlichting van de gevaren van radicalisering en gweldadig extremisme, en die toegewijd zijn aan het bestrijden van alle vormen van onderscheid;

14. Draagt zijn Voorzitter op om deze resolutie aan de Raad, de Commissie, de overheden van de lidstaten en de Raad van Europa te versturen.

Advertenties

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald), Politiek | Leave a Comment »

Demonstratie in Marseille was een succes!

Posted by sioebelgie op december 9, 2007

De demonstratie in Marseille is een succes geweest. Zo’n 100 mensen waren aanwezig in Marseille om hun afkeuring te laten blijken m.b.t de bouw van de grootste moskee in Europa.

marseille1.jpg

Stephen Gash speecht in Marseille:

(klik hier voor de volledige tekst)

marseille2.jpg

Deze vastberaden, dappere mensen zijn de ambassadeurs voor miljoenen Europeanen die bezorgd zijn om de islamisering van Europa.

marseille3.jpg

marseille4.jpg

Toch kunnen zelfs deze dappere en vastberaden mensen de burgemeesters die moskeeën willen toelaten in alle Europese steden, niet overtuigen, omdat zij -en hun politici – vinden dat ‘minder dan 100 mensen’ geen verschil zal maken op Europees niveau. Meer nog, de relatief lage opkomst wordt gezien als een goedkeuring om meer moskeeën in Europa neer te poten.

We zijn ons ervan bewust dat velen niet aan SIOE demonstraties durven deelnemen uit angst voor geweld. Feit is dat de laatste vijf SIOE demonstraties zeer goed waren voorbereid en zonder problemen zijn verlopen. De organisatoren hebben in samenwerking met de autoriteiten het nodige gedaan om de demonstraties legaal te kunnen voeren en politiebescherming te genieten, dit om de veiligheid van de demonstranten te garanderen. Tijdens de herdenking op de moord op Theo van Gogh in Amsterdam bijvoorbeeld, was zelfs Ehsan Jami, de oprichter van het Comité van ex-moslims, aanwezig omdat hij wist dat er goede veiligheidsgaranties waren. Om onze boodschap duidelijk te maken aan onze zwakke politici, is het voor SIOE van het grootste belang dat iedereen die de vrees m.b.t de islamisatie van Europa deelt, massaal komt meebetogen. Stop de islamisatie van Europa! Geen sharia in Europa! Stop de bouw van moskeeën in Europa!

SIOE is dit jaar opgericht en staat dus nog in zijn kinderschoenen. De bedoeling is om in 2008 reeds zo groot te worden, dat de autoriteiten ons niet langer meer kunnen negeren. Daarom: vertel je vrienden, familie, collega’s… iedereen die het horen wil, dat er een Europese organisatie bestaat die niet enkel praat, maar ook actie onderneemt! Ben je ook van mening dat de islamisering van Europa gestopt moet worden, sta dan schouder aan schouder met gelijkgestemden op de volgende demonstratie. Sluit je aan bij SIOE en laten we 2008 het jaar van de ommekeer maken. Begin 2008 maken we onze actiekalender bekend.

“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing !”

Edmund Burke (1729-1797), Iers filosoof en staatsman

Posted in Demo info, Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Is het later dan je denkt?

Posted by sioebelgie op november 16, 2007

doomsday_clock.jpg

In 1947 maakte de wereld kennis met de Doomsday Clock. Bij de introductie ervan, was er voor gekozen om de grote wijzer zeven minuten voor middernacht te zetten, dit was een willekeurige keuze. Middernacht staat voor totale nucleaire vernietiging. In de afgelopen zestig jaar heeft de grote wijzer zich negentien maal verplaatst, hetgeen aangeeft dat er zowel toename als afname van het gevaar van totale vernietiging is geweest.

In 1991 nam de grote wijzer de oorspronkelijke positie weer aan van zeven minuten voor middernacht nadat het verdrag tot vermindering van het kernwapenarsenaal door de USSR en de USA werd ondertekend. Echter, nadat Korea besloot om een kerntest uit te voeren, de nucleaire ambities van Iran en het falen splijtbare materialen veilig te stellen, werd besloten op 17 januari 2007 de grote wijzer twee minuten naar voren te zetten. Dit maakt het vijf minuten voor twaalf.

Hoewel de Doomsday Clock oorspronkelijk was bedoeld om de bedreiging van nucleaire vernietiging aan te geven, vertegenwoordigt deze klok ook andere gevaren die de mensheid bedreigen, zoals klimaatsverandering.

De toenemende angst voor het gevaar van nucleaire holocaust die de gehele mensheid zal treffen is een reële een beangstigende mogelijkheid indien onstabiele regimes en psychotische ideologieën hun hand zouden weten te leggen op deze technologie van terreur.

Met Iran, dat wacht op de komst van de 12e imam en waarvan de sjiiten geloven dat hij terug zal komen om de islam naar een wereldwijde overwinning te leiden, en president Ahmadinejad, die popelt om in het bezit te komen van nucleaire wapens, is de wereld een stap dichterbij een nucleair Armegeddon.

Nucleaire technologie, voor vrede of oorlog?

Christenen kijken uit naar de terugkomst van Jezus Christus terwijl de Joden wachten op de komst van de Messias en de moslims wachten op de 12e imam. Maar, van al deze drie, heeft allah Mahdi aangewezen, die de enige is die middels geweld de wereld wil veroveren. Ahmadinejad en zijn kabinet zeggen een contract te hebben getekend met Al Mahdi, waarin ze zweren dat zij zijn werk zullen doen.

Wat houdt dit in?

Mahmoud Ahmadinejad heeft verklaard dat Israël van de kaart geveegd zou moeten worden. In september 2005 sprak hij de Verenigde Naties toe. Tijdens zijn speech beweerde hij in een aura van licht te zijn en hij voelde een verandering in de atmosfeer gedurende de tijd dat men niet eens met de ogen kon knipperen. Ahmadinejad sprak in apocalyptische termen en leek aan te sturen op een conflict met het Westen, die hij de grote satan noemt. Constant verklaarde hij dat hij de wereld moet voorbereiden op de komst van Mahdi, en dat hij daarom de weg vrij moeten maken zodat de wereld onder totale controle van moslims kan worden gebracht.

Toegewijde sjiitische moslims doen hun uiterste best om wereldwijd angst te verspreiden, die uiteindelijk vervangen kan worden door de vrede die Al Mahdi zal brengen. Wanneer zij nucleaire wapens zouden bezitten, zouden ze de mogelijkheid hebben om de wereld te laten branden en een nucleaire holocaust te creëren, hetgeen nodig is om de weg vrij te maken voor de komst van hun 12e imam.

Maar hoe krijgt Iran en haar leiders begrip voor deze islamitische overtuiging, is het soms een vreemde sekte vergelijkbaar met dominee Jones, die Jonestown stichtte in Guyana en door zijn interpretatie van de bijbel, meer dan 900 mensen heeft gedwongen om tegelijkertijd zelfmoord te plegen?

Jim Jones, een psychotisch leider, manupileerde mensen dusdanig dat ze deelnamen aan zijn doodscultus. En hoewel hij verantwoordelijk was voor de dood van meer dan 900 mensen, heeft zijn leiderschap der verschrikking slechts invloed gehad op een kleine groep mensen.

Iran is een heel ander verhaal. Het gaat hier om een extremistische natie. En extremisten hebben tijdens verschillenden gelegenheden verklaard dat zij meer van de dood houden dan van het leven. Voeg nu nog eens nucleaire wapens toe aan deze gedachtengang en je hoeft echt niet gestudeerd te hebben om te beseffen dat het zwaard van Damocles boven ons hangt.

De houding die de EU en de verschillende landen afzonderlijk binnen de EU aannemen, kenmerkt zich door bagatalisering van het gevaar dat dreigt. Deze ontkenning is even gevaarlijk dan het gevaar zelf.

In hun niet aflatende strijd onze nationale identiteiten af te nemen en om ons te vormen tot dienaren van een Europese superstaat, creëren ze de condities die een snelle groei mogelijk maakt van een cultuur die niet in Europa thuishoort, voornamelijk omdat er geen natuurlijk tegenwicht geboden wordt. Doordat alles wat onze landen uniek maakt ons af is genomen, en ons afgenomen dreigt te worden, is er een sociaal vacuüm ontstaan dat de islam dreigt in te vullen.

Dankzij deze caputilatie is er voor de islam geen enkel obstakel om Europa over te nemen. Het eindresultaat zal een Europese superstaat zijn, een islamitisch Europa.

Is het later dan je denkt?

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Algemeen, Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | 2 Comments »

Herdenking THEO VAN GOGH niet onopgemerkt.

Posted by sioebelgie op november 5, 2007

Op 2 november werd Theo Van Gogh herdacht, een man die stierf op de barricades van de nieuwe strijd tussen moderne liberale waarden en een middeleeuwse doctrine die deze liberale waarden aanvecht.

Theo drukte zich dan wel niet altijd diplomatisch uit –hij durfde meer dan eens te provoceren en bruskeerde soms- maar hij was altijd eerlijk en zei wat gezegd moest worden. Wist hij veel dat in Nederland, in de 21ste eeuw, een heilige oorlog tegen hem verklaard zou worden voor zijn programma’s, artikels en zijn islamkritische film.

In de media wordt al te vaak verkondigd dat Mohammed B., de man die Theo van Gogh vermoordde, een uitzonderlijk geval was, een gestoord individu die ‘ongelukkigerwijs’ het pad van Theo kruiste. Wij zijn niet helemaal overtuigd. Hebben we met een gestoorde te maken? Zeker en vast! Een psychopaat misschien? Grote kans, denken wij. Is er sprake van een ongelukkige toevallige ontmoeting? Totaal niet. Mohammed B. is de vrucht van een systeem dat besloten heeft de intolerantie te tolereren, een systeem dat moslimjongeren met problemen om zich in de westerse maatschappij te integreren wijsmaakt dat deze samenleving voor hun falen verantwoordelijk is, dat het zelfs dringend tijd wordt dat men onze discriminerende gemeenschap eens een lesje leert…

Mensen in volle identiteitscrisis, met een gevoel van minderwaardigheid, zijn uiteraard opgelucht te horen dat hun imam en hun koranteksten, ja zelfs onze lieve politici beamen dat het westerse liberale bestel hen geen kansen geeft.
Wanneer niemand hen vertelt dat integreren tijd nodig heeft, dat het een lang en moeilijk proces is waarin de ander, maar zeker ook jezelf eens kritisch moet worden beschouwd –wat confronterend is-, dat ‘het westen beschuldigen van alle kwaad’ een al te gemakkelijke oplossing is, keert hun woede zich uiteraard tegen die maatschappij. Ook wie deze ballon vol beschuldigingen doorprikt krijgt het hard te verduren. Theo was zo iemand.

Daarom wil SIOE hem eer betuigen, niet om zijn naam te gebruiken als misplaatste publiciteitsstunt – zoals iemand in bepaalde blogfora suggereerde – en ook niet met toeters en bellen – zoals Theo ook niet zou gewild hebben. In de plaats daarvan kozen we ervoor bloemen neer te leggen aan de schreeuw, zijn herdenkingsteken in Amsterdam, en daar een minuut stilte te houden. Ook aan de Nederlandse ambassades in Europa werden wakes gehouden en werden bloemen neergelegd.

bene.jpg

In Nederland ging men, na de herdenking nog eens naar de spreeksteen in het Oosterpark, waar speeches werden gehouden. SIOE Nederland bedankt alle aanwezigen en vooral de mensen die aan de spreeksteen een speech hebben gehouden. SIOE bedankt ook Ehsan Jami voor zijn aanwezigheid daar en zijn steun aan SIOE.

In Duitsland werden bloemen afgegeven aan de Nederlandse consultaten van Hamburg, Keulen, Dresden, München en Frankfurt.

In Denemarken werd een herdenking gehouden voor de Nederlandse ambassade te Kopenhagen voor deze voorvechter van de vrije meningsuiting. Een vrije mening die hij zo hoog schatte dat hij er met zijn leven voor betaalde toen een laffe islamist hem op straat ritueel afslachtte, op 2 november exact 3 jaar geleden.
Mensen uit heel Denemarken, Jutland, Funen en Zeeland herdachten Theo, geïnspireerd door zijn pleidooi voor gelijkwaardigheid van man en vrouw en zijn schreeuw om vrije mening.

dude.jpgIn België gaf een Vlaams- Waalse delegatie bloemen en een herdenkingskader af aan de Nederlandse ambassade in Brussel.

In Engeland werd een wake gehouden voor de ambassade in Londen.

In Noorwegen hield “SOS.YTRINGSFRIHET – I FARE “ (SOS. VRIJE MENING – IN GEVAAR) een herdenking buiten de Nederlandse ambassade in Oslo. De Nederlandse ambassadeur kwam de deelnemers buiten groeten en te bedanken voor hun medeleven.

De 2de november ging niet onopgemerkt voorbij en dat is een goede zaak. Het is van het grootste belang dat mensen zoals Theo niet vergeten worden, wie ze waren, waarvoor ze stonden en… waarom ze vermoord werden. Voor elke ‘Theo’ zijn er immers tientallen leugenaars die je vertellen dat er niets aan de hand is, dat er niets gebeurd is, dat er ook niets meer op til is… dat je best weer gaat slapen. Wij weigeren ons in slaap te laten wiegen, want

ER MOET EEN EINDE KOMEN AAN DE BEDREIGINGEN, VERVOLGINGEN, AANVALLEN EN AANSLAGEN OP ISLAMCRITICI (EN ONGELOVIGEN). HIER EN NU MOET HET STOPPEN!!!

engnoor.jpg

Posted in Algemeen, Demo info, Nieuws van de hoofdsite (vertaald), Politiek | Leave a Comment »

“Ken uw vijand en u zult niet verslagen worden”

Posted by sioebelgie op november 1, 2007

Sun Tzu ca. 544 – 496 v.Chr

suntzu.gifTerwijl u dit leest met uw geestvermogen dat in een Westers democratisch perspectief werd opgeleid -dat vraagt, afweegt, en nadenkt- heeft u eens de tijd om de andere kant van een argument te overwegen. De aanhang van de Islam die zich tot uw vijand heeft gemaakt en niet op deze manier redeneert, indoctrineert hun kinderen met haat voor alles waar u in gelooft en wat u voor de toekomst van uw kinderen wilt. De mannen en vrouwen worden gevoed met een dieet van afkeer en haat voor elk individu dat niet buigt en op zijn knieën gaat voor de god van de islam en aan zijn visie over hoe uw toekomst eruit moet zien.

Wat onze maatschappij als een deugd ziet, zien zij als zwakheid. Hun ideologie kent geen vrees, want waarom zouden ze onze maatschappij vrezen als die gebonden is aan zijn eigen wetten en als de mensen er door regels worden ontkracht?

De mensen zien zij als decadent en de maatschappij als waardeloos!

Zij kennen hun vijand, zij kennen onze zwakheden, zij weten hoe ze onze eigen wetten en ethiek tegen ons kunnen gebruiken. Zij zijn elke minuut bezig met de vernietiging van onze manier van leven, dit is hun doel, dit zien zij als hun levenswerk!

Deze woorden werden meer dan 2000 jaar geleden geschreven; zij zouden een waarschuwing voor ons moeten zijn. [ Spreuken 1:32 ]

Want wie onnozel is, gaat aan zijn halsstarrigheid ten onder,
en zelfgenoegzaamheid brengt de dwazen om. Lees de rest van dit artikel »

Posted in Algemeen, Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Update over Kopenhagen: de moordpoging op de organisatoren van SIOE en SIAD.

Posted by sioebelgie op oktober 25, 2007

SIOE Denemarken komt nu pas met een nieuw verslag over de moordpoging en de betoging in Kopenhagen. Er was tijd nodig om een beetje te recupereren, maar ook de andere media hebben het voorval volledig verzwegen of hebben leugens gepubliceerd over wat daar gebeurd is. (persagentschap Ritzau berichtte dat de manifestanten “voorbijgangers aangevallen hadden”, jyllands posten en politiken namen dit over. Daarop berichtte Uriasposten dat het persbericht een grove leugen was waarop de redacteur van jyllands posten -ook bekend ivm de Deense cartoons- verhaal gaf op Uriasposten. Beiden hebben dan hun berichten aangepast, andere kranten (*) vonden het blijkbaar niet interessant genoeg om over te rapporteren.) We hebben gewacht om te zien wat de main stream media over het incident zou schrijven. (let wel, dit was geen aanval op de demonstratie, dit was een goed voorbereide aanslag op de organisatoren in een prive-parking vóór de demonstratie begon) Dit is het eerste artikel dat erover verscheen, en er volgt er nog één over de demonstratie.

Moordpoging op SIOE/SIAD -leiders en -leden.

kim.jpg

Eén van de gewonde SIAD-leden.

Zondag 21 oktober was niet enkel een ernstige aanslag op de vrije meningsuiting, maar ook een poging om de organisatie die voor de vrijheid, vrije mening en de democratie opkomt voor eeuwig het zwijgen op te leggen. Slechts kleine details hebben ervoor gezorgd dat er geen doden vielen zoals in Nederland, dat de moedige voorvechters van de vrije meningsuiting die op de barricades durven staan nog in leven zijn.

741.jpgOp zondag 21 oktober had SIOE Denemarken een demonstratie aangekondigd in Kopenhagen, zoals ook in eerdere posts te lezen is.
Voor de demonstratie begon, volgden Anders Gravers (SIOE en SIAD) en twee andere leden met hun bestelwagen de auto van de security waar een oudere vrouw van 74 (foto) en nog een ander SIAD-lid in meereden.

Anders zat achter het stuur en volgde de auto naar een ondergrondse parkeergarage waar de auto’s veilig zouden bewaard worden tijdens de demonstratie.

Hij reed erg traag naar beneden want blijkbaar was het er tamelijk krap voor de bestelwagen. De weg was nogal steil en werd opgedeeld door verschillende betonpilaren. Door deze vertraging moest de security uitstappen om de metalen poort, die automatisch sloot na 30 seconden, terug te openen zodat ze in de garage konden binnenrijden. Hij leidde het busje naar voor, langs de pilaren naar een grote betonnen pilaar die het plafond ondersteunde.

accident.jpg

Luttele seconden daarna volgde een luide klap en was de voorruit verbrijzeld. Twee kerels, met bivakmutsen aan stonden voor de wagen en sloegen op de voorruit in, vier anderen belaagden de ramen aan de zijkant. “Haal ze eruit, haal ze eruit!” riepen ze. Daarna werden Anders en de passagiers met ijzeren staven geslagen. Eén SIAD-dame (middenste foto) kreeg een volle limonadefles naar het hoofd geslingerd.

Na een tijdje slaagde Anders erin één van de aanvallers in het gezicht te stampen, toen die naar voren leunde om het slot open te krijgen.

Hij slaagde erin uit de wagen te ontsnappen door de andere met een brandblusser uit hun wagen tegen de shouder te slaan, een schermutseling volgde.
Later, toen er steekgaten gevonden werden in zijn T-shirt en kogelvrije vest, bleek dat ze geprobeerd hadden hem neer te steken. Zijn kogelvrij vest had zijn leven gered!

Plots verdwenen de gangster in het niets. Anders ging rond de bestelwagen kijken en trof er één van de SIADleden op de grond aan (foto bovenaan) die 4-5 keer op het hoofd was geslagen met een ijzeren staaf. Blijkbaar hadden ze ook geprobeerd om hem neer te steken, maar gelukkig droeg ook hij die dag zijn kogelvrij vest.

De gangsters riepen : “LOPEN! LOPEN!” en ze verdwenen op de steile uitrit. De oudere dame lag roerloos op de grond. Zij zat in de wagen van de security en was onmiddellijk uitgestapt toen de chauffeur “ERUIT! ERUIT!” riep. Ze wist niet wat gedaan en zette het op een lopen. Ze werd door twee mannen achterna gezeten en neergeslagen met een ijzeren staaf. Ze bleef liggen in de hoop niet nog meer slaag te krijgen. Ze besefte dat ze haar leven in gevaar zou brengen als ze zou bewegen. Toen liepen ze waarschijnlijk naar de andere SIAD-leden op de grond en zetten hun aanval daar verder.

Het was onmogelijk de politie te bellen, gezien ze met hun GSM geen bereik hadden in de kelder. Gelukkig kwam de conciërge van het gebouw per toeval naar beneden en kon hij alsnog de hulpdiensten alarmeren.

anders.jpg

De gewonden, twee mannen en twee vrouwen, beslisten dat Anders de demonstratie best nog vervolledigde. Dat zou een harde dobber zijn voor de fascistische belagers die hen voor eeuwig het zwijgen wilden opleggen. Anders stemde toe. Los van enkele kneuzingen aan zijn arm en lichaam, was hij wel in orde. Na een onderhoud met de politie reed hij weg en werkte hij de demonstratie alsnog af, voor het instituut voor de mensenrechten.

Op diezelfde dag werd Stefan Herre van politically incorrect met de dood bedreigd, ook hiervan was er geen aandacht in de pers…

Op 21 oktober 2007 werd op verscheidene fronten een aanval op de vrije meningsuiting ingezet, iets waar de media in het post-Fortuyn tijdperk nog steeds doof voor blijven…

Er zullen nog andere artikels over de demonstratie volgen.

(*)De kranten zijn in het Deens. Op deze site vul je de URL van het betreffende artikel in naast ‘Web Page Translation’ en je krijgt een letterlijke vertaling naar het Engels.

Terug naar boven

Posted in Algemeen, Demo info, Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | 5 Comments »

Deense Demo morgen

Posted by sioebelgie op oktober 20, 2007

SIOE belgie wenst de collega’s van SIOE in Denemarken veel succes met hun betoging morgen. Zoals in een eerdere post stond, zal SIOE de Saudische delegatie die de Denen in mensenrechten komt onderwijzen een warm welkom geven.

De demonstratie zal plaatsvinden voor het Instituut voor Mensenrechten aan de Strandgade 56, Christianshavn, Kopenhagen op zondag 21 oktober om 13:30 uur tot uiterlijk 16:30 uur.

Het thema van de demonstratie is: “Kijk in de spiegel”

Er zullen posters te zien zijn met afbeeldingen van onthoofdingen en van het afhakken van handen.

Er zullen borden zijn met slogans als:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket“Mensenrechten in Saoedi-Arabie of hypocrisie?”
“Hoe behandelen jullie homoseksuelen in Saoedi Arabie?”
“Hoe behandelen jullie vrouwen in Saoedi Arabie?”
“Hoe behandelen jullie tegenstanders van de Islam in Saoedi Arabie?”
“Hoe behandelen jullie zgn dieven in Saoedi Arabie?”

Aansluitend worden er toespraken gehouden.

Posted in Demo info, Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Het verhaal van Theo van Gogh

Posted by sioebelgie op oktober 17, 2007

theo_van_gogh.jpgOp een dinsdagmorgen in November reed Theo van Gogh langs een park in het hartje van Amsterdam. Hij was niet zomaar een man; hij was een provocateur, een filmregisseur en een gedreven voorvechter van de vrije menigsuiting. Geen enkel heilig huisje dat hij niet in vraag stelde of ongeroerd liet. Ook de islam niet…

Maar de wereld van vandaag houdt zich niet bezig met de veiligheid van de open minded en de vrije burgers. De tragedie die volgde op deze dinsdag in november was een gruwelijke herinnering aan dit feit. Theo werd op klaarlichte dag neergeschoten in het hoofd en afgeslacht met een mes in het midden van de straat omdat hij zijn mond had opengedaan over de gruweldaden van de islam. Hij stierf voor het basisrecht op vrije meningsuiting en het recht om kritiek te uiten. Een recht dat we allen denken te bezitten, maar een recht dat ons gestolen lijkt.

Hoe kunnen we democratie buiten onze grenzen promoten, als we dit recht zelfs voor onze eigen burgers niet kunnen veiligstellen?

Op 2 november lassen we daarom een moment van bezinning in. Laat deze dag ons eraan herinneren dat we niet langer in een vrije maatschappij leven, en dat er mensen aan de macht zijn die ons dat basisrecht negeren waarop onze democratieën gebouwd zijn. Laten we op deze dag Theo Van Gogh gedenken en de mensen die ook vandaag moedig de theocratische onderdrukking trotseren. Laat ons op deze dag gedenken dat er constant mensen in angst leven voor de religieuze politie die door de straten patrouilleert.

Laat ons op deze dag een man gedenken die de vrije meningsuiting verpersoonlijkte. Laat ons op deze dag Theo Van Gogh gedenken.

(Bron: SIOE internationaal )

SIOE Nederland heeft het tijdstip en de plaats waarop Theo Van Gogh herdacht zal worden gewijzigd!!!

kaars.jpg

Wie samen met SIOE Nederland bloemen wil leggen en een minuut stilte wil houden -komt op 2 november om 19u naar het Oosterpark te Amsterdam en niet in de Linnaeusstraat in Amsterdam. Voor verdere informatie kunt u terecht bij SIOE Nederland.

Het controlversiële filmpje van Van Gogh ‘submission, Part I’ kunt u hier bekijken.

Posted in Algemeen, Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Islam vernietigt Egypte door middel van de koran

Posted by sioebelgie op oktober 11, 2007

koran.jpgMr. Morris Sadek-ESQ President
morrissadek@yahoo.com
morrissadek@gmail.com

Dhimmi is de term voor Joden en Christenen die niet geloven in Mohammed (de profeet van de Islam) en hem ontkennen. Dit is waarom Allah de Joden en de Christenen tot ongelovigen heeft verklaard in de Koran (het heilige boek van de Islam). – Hoofdstuk 9, At-Taubah, vers 30-31

De laatste veertienhonderd jaar hebben de Koptische Christenen in Egypte alle vormen van discriminatie te verduren gehad die werd gepleegd door Moslim-extremisten. Sinds de Arabische invasie in Egypte in 650 na Chr. zijn de Kopten altijd geterroriseerd geweest door Islamistische fundamentalisten. De Kopten werden gedwongen hun eigen Koptische taal op te geven en de Arabische aan te nemen. Ze werden door Al-Azhar (het meest vooraanstaande Islamitische instituut in Egypte) ongelovigen en schurken genoemd vanwege hun godsdienst. De Kopten zijn ook vaak slachtoffer geworden van misdaad die voortkwam uit de haat, zoals het ontvoeren van jonge Koptische meisjes, het vermoorden van Koptische vrouwen en kinderen, en het verwoesten van hun gebedshuizen.
In de laatste veertig jaar heeft de Egyptische regering een klimaat geschapen waarin Islamitisch radicalisme verder kon groeien. Men maakte handig gebruik van dit fenomeen om de Islam aan Koptische meisjes op te leggen en om de isolatie van de Koptische gemeenschap in Egypte nog groter te maken. Vanwege het feit dat het in de grondwet is verankerd dat de Islam de belangruikste bron van wetgeving is in Egypte, hebben de Kopten hun godsdienstvrijheid inclusief het recht om kerken te bouwen en om te aanbidden verloren. Lees de rest van dit artikel »

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald), Politiek | 2 Comments »

Een warm welkom voor de Saoudis

Posted by sioebelgie op oktober 10, 2007

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Eerst verbranden ze de Deense vlag en nu spugen ze de Denen in het gezicht in hun eigen land.

In de posting van 7 okt. jl. schreven we over de Saoedisch- Arabische mensenrechten- comissie die naar Kopenhagen komt. Deze Saudische delegatie zal komen vertellen dat de Europeanen moslims beter dienen te behandelen en dat zij meer vrijheid moeten krijgen om hun religie te kunnen belijden…(!?)

Een sfeerbeeld uit Saudi-Arabië:

zweepslagen.jpg SIOE Denemarken zal de hele periode dat deze Saudische hypocrieten in Denemarken zijn, op straat komen. Hoe is het mogelijk dat mensen die weigeren de VN-verdragen over de mensenrechten te ondertekenen, de Denen te moeten onderwijzen over wat menselijk is?

Deze huichelaars hebben onlangs 2 mannen veroordeeld tot 7000 zweepslagen elk, omdat ze schuldig zijn bevonden aan homosexualiteit. Onthoofdingen behoren ook tot de sharia-wetgevingen.

Hoe durven ze? En wat is er met onze politici gaande dat zij hen willen ontmoeten? Wat moeten we mogelijkerwijs leren van mensen, die speciale autowegen hebben voor moslims en niet-moslims? Zijn onze Europese politici nu helemaal knettergek geworden? Wordt er van ons verwacht dat we de apartheid opnieuw gaan invoeren, zoals die voorkwam in Amerika gedurende de jaren 60? Bankjes voor moslims, bankjes voor dhimmi’s, restaurants voor moslims, restaurants voor dhimmi’s, bioscopen voor moslims, bioscopen voor dhimmi’s?

ECHT NIET! Daarom: iedereen (personen en organisaties) die van mening is dat het een slecht idee is dat een bende religieuze psychoten ons moet gaan vertellen hoe we ons moeten gedragen in onze Europese landen, verenig je!

De SIOE demonstraties zullen plaatsvinden op het moment dat ze aankomen in Kopenhagen, tijdens de route naar het hotel, bij het hotel waar zij verblijven en op de plaats waar zij toespraken houden.

Hypocrieten, verlaat Denemarken!

Verdere details over de route, plaatsen en tijden zullen worden meegedeeld als we meer weten over het ongewenste bezoek van deze schijnheiligen.

Tot slot:

pat-condell.JPGIn zijn gebruikelijke ironische en satirische stijl, zoals Pat ook heeft gedaan toen hij achter de demo in Brussel stond, geeft Pat Condell de Saoedies -die de Denen een lesje mensenrechten komen geven- verbaal een pak rammel.

Enjoy!

KLIK HIER OM TE LUISTEREN NAAR PAT CONDELL

Posted in Algemeen, Nieuws van de hoofdsite (vertaald), Politiek | 1 Comment »

STOP KUFFARFOBIE EN KALIFASCISME!

Posted by sioebelgie op september 28, 2007

PERSBERICHT VOOR ONMIDDELLIJKE UITGAVE

STOP KUFFARFOBIE EN KALIFASCISME!

DEMONSTRATIE IN LONDEN OP 26 OKTOBER 2007

Een manifestatie, georganiseerd door “Stop Islamisation Of Europe” (SIOE) om de volgende redenen:

Om deze protestmars te laten samenvallen met “Islamo-fascism Awareness week”. In deze week worden er in de gehele VS acties georganiseerd om aandacht te vragen voor de intimidatie van niet-Moslisms door Islamieten overal ter wereld.

Om te protesteren tegen de Kuffarfobie – de irrationele angst voor, en verafschuwing van niet-Moslims door Islamieten.

Om te protesteren tegen de vervolging van niet-Moslims die mogelijk wordt gemaakt door de Sharia-wet in Islamitische landen.

Om te protesteren tegen het feit dat er nauwelijks of gebrekkig verslag wordt gedaan over zulke vervolgingen in de Westerse media.

Om te protesteren tegen de Islamisering van Europa waardoor bestaande wetten en gebruiken worden aangepast om ze te doen aansluiten bij de Islamitische leefgewoonten, en dat alles in de naam van de “multiculturele diversiteit”.

Om te protesteren tegen de toetreding van Turkije bij de EU, in het bijzonder nu het land een Islamitische premier en regering heeft verkozen die hun secularisme willen vervangen door de Sharia. Om te protesteren tegen de tweederangsstatus van vrouwen, vooral wat seksualiteit, wetgeving en onderwijs betreft.

Miljoenen niet-Moslims worden in Islamitische landen systematisch vervolgd omdat ze onder de Sharia leven.

In Egypte worden mensen opgesloten omdat ze de Islam verlaten hebben. Dit is namelijk een misdaad onder de Sharia, ook in vele andere Islamitische landen zoals Saudi-Arabië.

In Maleisië hebben afvalligen van de Islam geen enkele mogelijkheid om het woord ‘Islam’ van hun officiële documenten te verwijderen omdat het tegen de Maleisische wet is om de Islam te verlaten. Dit staat haaks op de fundamentele vrijheden om bijvoorbeeld een begrafenis naar eigen wens te regelen.

In Indonesië worden Christenen en andere niet-Moslims zodanig vervolgd dat tienduizenden zich al gedwongen hebben gevoeld om te verhuizen. In Indonesich Nieuw-Guinea worden Moslims ook aangezet om zich te onder de lokale bevolking te mengen, wat gelijk zal staan aan etnische zuivering.

In het Midden-Oosten worden Kopten en Assyriërs vervolgd, schijnbaar met toestemming van regeringen in die regio.

Armeniërs werden, simpelweg omdat ze geen Moslims waren, systematisch geëlimineerd tijdens één van de allergrootste massaslachtingen ooit. Hoewel deze misdaad werd gepleegd door het toenmalige Ottomaanse Rijk, wordt deze volkerenmoord ontkend door de Turkse autoriteiten. Turkije wenst aansluiting bij de EU terwijl het ontkennen van genocide illegaal is in de meeste EU-landen, net zoals in België.

In Thailand en op de Filippijnen worden dagelijks moorden gepleegd door Islamistische terroristen die willen proberen om van deze landen Islamitische staten te maken.

Op andere plaatsen worden Hindoes, Sikhs, Boeddhisten en aanhangers van Zoroaster onderdrukt door Islamitische autoriteiten.

De lijst lijkt eindeloos. Het is schandelijk dat er in de Westerse media zelden of nooit aandacht wordt besteed aan deze Islamitische vervolging.

Regels voor de demonstratie:

Politieke partijen zijn uitgesloten, maar leden van welke politieke partij dan ook kunnen als individuen meedoen zolang ze zich aan de regels houden.
Vlaggen, spandoeken, borden en rijkswapens zijn toegestaan. Borden e.d. van SIOE zijn uiteraard ook toegestaan.
Nationale en erkende regionale vlaggen zijn toegestaan.
Spandoeken en borden die de aandacht vestigen op vervolging van minderheden in Islamitische landen zijn toegestaan, maar moeten eerst worden goedgekeurd door de Chief Steward.
Spandoeken en borden van vrouwenorganisaties zijn ook toegestaan.

SIOE-slogans:

  • Stop Kuffarphobia
  • No Sharia Here!
  • Democracy Not Theocracy!
  • Enough is Enough!

Verboden items:

  • Alles dat te maken heeft met welke politieke partij dan ook.
  • Nazistische, fascistische, communistische (hamer en sikkel) symbolen en logo’s.
  • Allerhande illegale voorwerpen waarmee geweld kan worden gepleegd.

Verzamelpunt en mars:

Verzamelpunt: Whitehall Place, 12.00 u.

Mars: 13.00 u.

Route:

Northumberland Avenue
Victoria Embankment
Richting Waterloo Bridge
Temple Place
Speeches zullen worden gehouden op Temple Place voordat we ons gaan verspreiden.

Contactinformatie:

Stephen Gash
SIOE England
9 St Augusta View
Carlisle CA3 9RB
Tel.: 01228 547317

Anders Gravers (speaks English)

SIOE Denmark
Tel 0045 9677 1784
00456191 6026
E-mail sioe@siad.dk

http://sioeengland.blogspot.com/
http://sioe.wordpress.com/

De redactie van SIOE belgië is momenteel op zoek naar de snelste en -als het even kan- goedkoopste formule om in Londen en weer thuis te geraken. Wil je mee met SIOE belgië tegen het groepstarief? Volg dan de verdere onwtikkelingen op de pagina ‘actie‘.

Posted in Algemeen, Demo info, Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Actieve medestanders voor SIOE gezocht!

Posted by sioebelgie op september 25, 2007

Het is een feit dat de tegenstanders van onze organisatie, Stop Islamisation of Europe, met velen en sterk zijn. De Europese Unie, de Verenigde Naties en de landelijke regeringen, hebben hun bevolking, zowel op Europees op landelijk niveau, op een laffe wijze verkocht aan de Islam. Zij willen niets weten van onze organisatie en zij zullen alle middelen aanwenden om ons te stoppen.
Dit werd duidelijk tijdens de demo van 9/11 in Brussel. Eerst verbood de burgemeester van Brussel, Freddy Thielemans, de demo. Helaas voor hem heeft de rechtbank dit verbod niet bekrachtigd. Daaropvolgend hebben verschillende politici getracht het demonstratie-proces van SIOE te vertragen. Bovendien werden er geruchten verspreid over terroristische aanvallen tijdens de demo, welke overigens niet zijn bevestigd door de politie. Kortom, er was weinig voor nodig om een verwachte opkomst van 20.000 betogers te decimeren tot zo’n 400-500.
Tot slot hebben krachten binnen de Amerikaanse lobby voor buitenlands beleid zich ook bemoeid met deze demonstratie. Hoewel ook de Amerikaanse politiek fel tegen de Islamisering is, liggen haar prioriteiten nog steeds bij het bedrijven van buitenlandse politiek.
Momenteel zet het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken zich in, met als doel het verenigen van alle anti-islamitische bewegingen binnen de EU. Dit lijkt een goed idee, maar men mag nooit vergeten dat de inspanningen die zij hiertoe verrichten, op hun voorwaarde zullen zijn.

SIOE wil iets anders:

Wij zien onszelf als een Europese grassroots-organisatie. Onze wens is dat alle Europeanen hun meningsverschillen terzijde schuiven en ons verenigen tot één front met als doel het stoppen van onze grootste bedreiging, de Islamisering van Europa. Een beweging vrij van politieke inmenging of -krachten. Immers, politieke partijen en politici afzonderlijk, zullen altijd vatbaar zijn voor andere ideeën of doelen op welke manier dan ook.

SIOE heeft geleerd van haar fouten en presenteert zich nu als een non-hierarchische organisatie, waarin toegewijden in direct contact staan met de oprichters van SIOE. Er zal een wekelijkse Skype bijeenkomst zijn, updates, demo’s zullen op de verschillende websites verschijnen.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

(Het downloaden van Skype is gratis evenals het gebruik ervan, het enige wat nodig is, is een headset om te communiceren via de pc)

De voordelen van meedoen met SIOE Skype-cast groepen:

– Het verkrijgen van de meest recente info m.b.t. demo’s en andere gebeurtenissen
– De mogelijkheid om met voorstellen te komen voor nieuwe acties
– Het laatste nieuws uit andere landen, afkomstig van leden uit “jouw” Skype-groep
– Je leert gelijkgestemden kennen uit Europa en de rest van de wereld
– Je maakt deel uit van een community van gelijkgestemden met één doel: het stoppen van de Islamisering van Europa
– Je ontmoet “jouw” Skype-groep op een volgende demo

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hoe worden de groepen samengesteld?

Er zullen groepen samengesteld worden van 10 personen per groep. Zij zullen uit verschillende landen afkomstig zijn, de voertaal is vooralsnog Engels. De groep zal worden gebeld en zal een update krijgen over de demo’s en SIOE-nieuws. Dit neemt ongeveer 5 minuten in beslag. Dan volgt er een discussie en die duurt eveneens 5 minuten. Daarna zal de Skype-groep de rest van de week met elkaar in contact treden om te discussiëren en het opperen van ideeën. Dit geeft ook de mogelijkheid om vriendschappen te sluiten met mensen uit andere landen. Men zal er naar uitkijken om elkaar te ontmoeten op een volgende demo.

Als je een Skype-naam hebt, mail deze dan naar: sioe@siad.dk

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Stop de bouw van moskeeën in Europa!

Posted by sioebelgie op september 24, 2007

Dit is een boodschap aan onze leiders van de Europese Unie (verkozen of niet).We willen geen moskeeën meer zien in de Europese Unie tot we kerken, tempels en synagogen zien in Mekka!

SIOE zal een betoging houden in Marseille op zaterdag 8 december 2007. Dit is op een zaterdag, kort na Sinterklaas, een dag die overal gevierd wordt in Zuid Frankrijk. We werken in twee fasen, en de eerste fase is al volop in de maak. Tot we de tweede fase uitgewerkt hebben, kunnen we nog geen plaats en tijd vrijgeven.

Zoals in andere Europese steden is er ook in Marseille het plan om een grote moskee te bouwen, iets wat SIOE beschouwt als één van de vele strategieën voor de islamisatie van Europa. De fondsen voor veel islamistische projecten komen vaak uit Saudi Arabië, een land dat zoals algemeen geweten, elke andere religie binnen zijn grenzen verbiedt. Meer nog, niet-moslims worden niet toegelaten te reizen in grote delen van Saudi Arabië en worden het recht ontzegd om hun geloof te beleiden in een daarvoor voorziene gebedsplaats. Het is zelfs zo dat wanneer een niet-moslim wordt betrapt op de minste vorm van praktisering van hun eigen godsdienst, ze gevaar lopen op deportatie, een gevangenisstraf of erger.

De Europese Unie roept zichzelf uit tot ‘bastion van vrijheid en tolerantie’, maar zo’n principes zouden verder moeten reiken dan de grenzen van deze “verenigde landen”.In de plaats daarvan zien we dat het islamisme onze levenswijze aantast, zonder dat islamitische landen daar iets tegenover stellen, islamitische landen die daarentegen steeds meer naar het Saudi Arabisch model gaan neigen.

We zien steeds vaker hoe niet-islamitische religieuze artefacten vernietigd of gevandaliseerd worden in islamitische landen. De leiders van de Europese Unie zouden islamitische landen zoals Saudi Arabië moeten vragen om buddhistische tempels te bouwen op hun grondgebied in plaats van buddhistische standbeelden te vernietigen. Toenadering zoeken betekent niet dat niet-moslimslanden overal in Europa, soms reusachtige, moskeeën moeten neerpoten terwijl in moslimlanden geen hindu- of buddhistische tempels, synagogen, kerken en andere niet-moslimtempels gebouwd worden.

De SIOE-betoging in Marseille is een vreedzaam protest tegen de geplande bouw van een kolossale moskee daar.

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

SIOE heeft het zaad van de tegenstem gezaaid dat de Islamisering zal bestrijden, waaruit wederom de bloemen van vrijheid zullen zullen bloeien op ons werelddeel

Posted by sioebelgie op september 24, 2007

De expanderende anti-islamorganisatie Stop the Islamisation Of Europe (SIOE), is verheugd te zien dat de Vlaamse partij Vlaams Belang een Stop de islamisatie van Vlaanderen beweging heeft opgericht. Vlaams Belang heeft verklaard dat het gebruik wil maken van de deining die de SIOE-betoging in Brussel op 11 september heeft veroorzaakt.

Vlaams Belangs voortzetting van de strijd is exact wat SIOE wou zien gebeuren en wenst Filip Dewinter en zijn partij veel succes met hun toekomstige inspanningen om de islamisatie in Vlaanderen te stoppen. SIOE heeft de zaden van oppositie tegen islamisatie gezaaid van waaruit de bloemen van de vrijheid in ons continent zullen bloeien.We hopen dat politici van andere politieke partijen door deze eerste acties die specifiek tegen de islamisatie gericht zijn, zullen aangemoedigd worden om hun eigen stop de islamisatieprogramma’s op te starten in alle Europese landen. Daarom willen we de leden van politieke partijen aanmoedigen hun leiders te contacteren om hetzelfde te doen.

Politieke partijen trekken, door hun specifiek karakter, zowel voorstanders als tegenstanders aan. Daarom heeft SIOE geprobeerd zich te distantiëren van om het even welke politieke partij, met als doel een brede basis van mensen te verzamelen die de islamisatie van Europa willen stoppen. SIOE is geen politieke partij maar een actiegroep met slechts één doel, de islamisatie van Europa te stoppen, en we weten dat een meerderheid van de Europese bevolking dit ook wenst.

Politieke partijen zouden zich zeker met de Stop de Islamisatie van Europa moeten bezighouden, omdat ze ons onze verkozen politici leveren.Toch behoren de meeste mensen niet tot politieke partijen en is er een groot aantal organisaties, zoals vrouwengroepen, die politiek neutraal zijn. SIOE is er als uitlaatklep om een brede waaier aan mensen en organisaties te vertegenwoordigen die willen samenwerken om de islamisatie tegen te gaan.

Daarom zeggen we het opnieuw aan wie het horen wil: laat alle verschillen achterwege en verenig je om de islamisatie van Europa te stoppen.De volgende internationale SIOE Brussel-stijl betoging is in Marseille, in Frankrijk.

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | 1 Comment »

Islamo-fascisme bewustheidsweek

Posted by sioebelgie op september 24, 2007

De volgende SIOE demonstratie is gepland in London de 26ste oktober.

SIOE groepen in andere landen worden aangemaand om demonstraties te houden in hun eigen steden , indien niet op dezelfde dag , dan zo dicht mogelijk bij deze datum.

Deze dag valt samen met:

1. Islamo-fascisme bewustheidsweek (22ste – 26ste Oktober) waarbij conferenties , betogingen en speeches gegeven worden in de USA.
2. De pro-referendum rally op de 27ste Oktober.

Dit is zo gekozen om mensen de mogelijkheid te bieden beide evenementen bij te wonen zonder extra reiskosten of het opofferen van twee weekends.
We kunnen op dit moment geen exacte locaties vrijgeven omdat dit afhangt van het antwoord van de Londense politie-een formele aanvraag is ingediend.
Het onderwerp van de betoging is islamitische vervolging.
Politieke partijen zijn niet welkom, individuen des te meer.

Vervolgde minderheidsgroepen die meer dan waarschijnlijk gerepresenteerd zullen worden zijn:
Armeniërs
Assyriërs
Copten
Hindoes
Sikhs
Indonesische Christenen.
En anderen.

Er zullen vertegenwoordigers van deze groepen speeches geven.
Als een niet islamitische vervolgde minderheidsgroep zich vertegenwoordigd wil zien , gelieve SIOE Engeland rechtstreeks te contacteren.
Ook zullen mensen die tegen de intrede van Turkije in de EU willen manifesteren vertegenwoordigd zijn.
Vlaggen van vervolgde minderheidsgroepen zullen toegestaan worden , permissie per vlag wordt vooraf door SIOE goedgekeurd.
Vlaggen die de situatie van vervolgde minderheden in islamitische landen benadrukken worden ook toegestaan.
SIOE vlaggen en slogans zijn natuurlijk ook toegestaan.

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Een kleine wijziging in “regels en doelen”

Posted by sioebelgie op september 23, 2007

                       

De laatste weken hebben we talloze mails ontvangen van Vlamingen , waaronder velen geen VB leden die zich terecht beledigd voelden door het verbod op het zwaaien van de Vlaamse leeuw op de betoging op 11 september.

SIOE wenst te benadrukken dat onze bedoelingen eerbaar waren en we absoluut de Vlamingen niet wensten te viseren.

De Waalse haan zou ook niet getolereerd worden , zo ook de Baskische vlag niet.

In onze betrachtingen de regels simpel te houden voor de EERSTE stop islamisatiebetoging OOIT hadden we als regel aangenomen dat als een land of regio een wereldcup voetbalteam had , dat men dan die vlag kon zwaaien.

Men kan inderdaad argumenteren dat dit een triviale basis is om regels op te funderen maar we moesten ergens een lijn trekken.

In contrast heeft SIOE ook een heleboel mails ontvangen van mensen die ons juist loven om onze duidelijke lijn en die begrijpen waarom het zo moet.

Men kan niet iedereen altijd goed doen , maar we leren uit onze ervaringen en zullen proberen de meesten zoveel mogelijk goed te doen.

Daarom zullen vanaf nu op alle volgende SIOE demonstraties erkende regionale vlaggen naast de nationale vlaggen gezwaaid mogen worden.

We behouden ons het recht om te staan op onze andere regels zoals het verbod aan politieke partijen zichzelf te promoten op onze demonstraties en het is aan SIOE te beslissen welke vlaggen al dan niet getolereerd worden.

We vragen iedereen te begrijpen dat dit enkel is om als één front achter de slogan “stop islamisatie van Europa” te staan en de media-aandacht enkel daarop te focussen.

Zoals beloofd zal SIOE anti-islamisatie acties van andere groeperingen publiceren en promoten tenzij SIOE vindt dat de groepering op zich indruist tegen de principes van SIOE.

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Gerard Battens stuurt een brief naar de burgemeester van Brussel.

Posted by sioebelgie op september 20, 2007

petition-gb-lille_edited.jpg

Gerard Batten (MEP) overhandigt de SIOE-petitie aan het kantoor van de burgemeester.

Hieronder de brief van Batten:

11 september 2007

Gerard Batten MEP,
BD4 02M 105,
European Parliament,
Rue Vertz,
Brussels,
1047.

11th September 2007
Monsieur Freddy Thielemans,
burgemeester,
stadhuis,
Grand Place,
1000 Bruxelles.

Betreft: de SIOE (Stop the Islamisation of Europe) Petitie

Beste Mr. Thielemans,


Vandaag heb ik van Anders Gravers, één van de organisatoren van de SIOE- campagne (Stop the Islamisation of Europe) een petitie ontvangen met het verzoek die aan u te bezorgen. In bijlage vindt u deze petitie.

Ik ben het niet eens met alles wat de campagne zegt, maar ik geloof toch dat ze het recht moeten hebben om vreedzaam te demonstreren en hun mening kenbaar te maken.

Ik ben het met hen eens dat de groei van fundamentalisme en extreme Islam in Europa een ernstige zaak is die aangepakt dient te worden, en vrije meningsuiting mag niet beknot worden door zij die hun mening betwisten.

Daarom wil ik u met respect vragen om uw beslissing om hun betoging te verbieden, te herzien, en hen in de toekomst toch vreedzaam te laten betogen, mochten ze dat willen.

Met de meeste hoogachting,

Gerard Batten
Lid van het Europees Parlement, Londen

(Bron: “Gerard Battens letter to the mayor of Brussels.”)

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Hou je vast: Nieuwe influx!

Posted by sioebelgie op september 18, 2007

Als reactie op een artikel uit de Daily Mail.

EU leiders kondigden aan op 13 september dat ze zo´n 20 miljoen extra arbeidskrachten uit Azië en Afrika willen aantrekken. Opgeleide migranten zouden speciale “blauwe kaarten” krijgen waarmee ze zich in de lidstaten kunnen vestigen.

De Blauwe kaart zal migranten in staat stellen zich voor twee jaar in een staat te vestigen om vervolgens voor twee of drie jaar naar een andere staat te trekken . Na een verblijf van vijf jaar in een EU staat kunnen de arbeidskrachten permanent verblijf aanvragen. Vanaf het moment dat ze een permanente verblijfsvergunning op zak hebben voor een EU staat kunnen ze zich vrij bewegen binnen de 27 lidstaten. De hervormingen kunnen het aantal mensen in andere landen geboren in de EU verdubbelen tegen 2030.

Mr Frattini verklaarde gisteren op een conferentie in Lissabon : “we moeten immigratie zien als een verrijking, -en als een fenomeen van deze tijd waaraan we niet kunnen ontsnappen- niet als een dreiging.” Duitsland heeft het idee al verworpen. Volgens Michael Glos, de Duitse minister van economie “… kunnen we geen influx van vreemde jobzoekers binnenlaten alleen omdat we een tijdelijk tekort aan geschoolde arbeidskrachten hebben.”

“De Europese comissie heeft nog geen voorstellen geformuleerd voor een blauwe kaartprogramma, maar men zou dergelijke voorstellen met zorg moeten overwegen” laat het Engelse Ministerie van Buitenlandse Zaken via zijn woordvoerder weten.

Volgens Der Spiegel online Wirtschaft, zal Mr. Frattini zijn voorstellen op de ministerraad in Lissabon op tafel leggen. Hij meent dat dergelijke massamigratie onvermijdelijk is in deze tijd. De 20 miljoen jobzoekers zouden binnen de 2 jaar geïmporteerd moeten worden om aan het nijpend gebrek aan buitenlandse arbeidskrachten tegemoet te komen.

Kijk eens aan. Deze 20 miljoen “werkers” – voornamelijk van moslim origine – hebben hier het recht op gezinshereniging, uiteraard en daarbij komt dan nog eens de vrije migratie van moslims uit de 9 partnerstaten van de euromediterrane samenwerkingsakkoorden voor 2010.

Nu duidelijk waarom SIOE demonstreerde in Brussel op 9/11, 2007?

Anders Bruun Laursen, deense participant van de demonstratie in Brussel.

(Oorspronkelijk : Laursen, A. B. “Dear politicians: Which culture do they bring?“)

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | 1 Comment »

De originele speech voor de demonstratie in Brussel

Posted by sioebelgie op september 17, 2007

Mensen worden vervolgd wanneer ze de waarheid vertellen- ze worden vervolgd wanneer ze het publiek op de hoogte brengen dat de keizer geen kleren draagt- Zoals in het sprookje van Hans Christian Andersen. Sommige mensen hebben recent geprobeerd de waarheid publiek te maken vooral voor wie bereid is dit in te zien. Niet de geanalizeerde en gemanipuleerde waarheid door de ogen van de corrupte media, die niet eens weten waar “vrijheid van meningsuiting” echt voor staat, maar de nuchtere waarheid : Europa
wordt aangevallen…Niet conventioneel, met bommen en soldaten maar via een giftig, sluipend proces. We zijn in staat van oorlog via onze media, door infiltratie van onze instituten en door rechtstreekse aanval in onze straten.

Welnu, hoe denk je dat Europese burgers hierop reageren? We proberen de boodschap over te brengen via vredevolle kanalen aan de mensen die verondersteld zijn ons te beschermen. Hoe worden we afgeschilderd? Als xenophoben , racisten , boeven….
Wel de mensen zijn het beu! We zijn het beu om als geboefte versleten te worden door hardop te zeggen wat iedereen stilletjes denkt ! Namelijk dat de Islamitische doctrine een gevaar inhoudt voor de westerse maatschappijen! Hoeveel terroristische aanslagen moeten nog verijdeld worden? Hoeveel verkrachtingen moeten we nog “laten passeren”? Hoeveel land moet aan de sharia opgeofferd worden voor de Europese staten en staatslui wakker worden?Vanuit SIOE zijn we duidelijk en eendrachtig: genoeg is genoeg! Geen sharia hier! Het stopt NU!

Toen Socrates vervolgd werd door tirannen deed hij geen stap terug- wat hij gekund had om zijn vel te redden – maar verkoos hij te zeggen wat hij dacht en daarvoor werd hij vermoord.Vanaf dat moment heeft hij de overtuigde democraten geïnspireerd en nu staan we hier terug. Een nieuwe vijand van de democratie dient zich aan…Na alles wat ons vandaag heeft samengebracht in deze stad en alles wat men ons naar het hoofd geslingerd heeft de laatste weken hebben we onze vrees overwonnen. We staan hier in naam van het democratische principiële recht op vrije meningsuiting…omdat we erin geloven. We laten ons de mond niet snoeren en we zullen onze landen en ons volk niet afvallig zijn! We blijven vechten voor wat ons nauw aan het hart ligt!

De beste politici die een volk hebben kan, zijn diegenen die bereid zijn voor hun volk te bloeden. Dergelijke politici zijn akelig zeldzaam in deze bange dagen…Net zoals de burgemeester van deze stad ook een voorbeeld is van hoe men NIET handelt.De wet is niet iets dat plots verschijnt en vanaf dan “zomaar” werkt. De wet is iets waar we allen naar moeten leven (en die voor kritiek vatbaar moet zijn). Wanneer de wet een speelbal wordt voor corrupte politici, dan houdt de “wet” an sich op met bestaan. Lees de rest van dit artikel »

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Er werden vreedzame demonstranten gearresteerd op 9/11

Posted by sioebelgie op september 15, 2007

brussels-police-jail.jpg

Na een bewogen dag in Brussel op 9/11, gevolgd door een aantal hectische dagen waarin veel verschillende standpunten gegeven werden op wat gebeurd is en de gemoederen soms hoog opliepen, lijkt het nu een goed moment voor wat bezinning.

De reden waarom we met een demonstratie op straat kwamen is omdat onze toekomst op het spel staat. Onze landen en het continent worden bedreigd door vijandige krachten. Het spreekt voor zich dat dit voor de betrokkenen een zeer ernstige en emotionele zaak is. Dit geldt zowel voor SIOE als Vlaams Belang.

SIOE wilde een vreedzame betoging, we willen vrede in onze landen en we willen vrede op ons continent. We willen geen confrontaties met de politie. In feite hopen we en verwachten we dat de gewone Europese agent sympathie krijgt voor ons standpunt, gezien agenten vaak als eersten ervaren met welke problemen Europa geconfronteerd wordt als gevolg van de toegenomen islamisatie van het continent.

In Brussel waren verschillende agenda’s aan het werk en ondanks de inspanningen van SIOE om dat te voorkomen, waren er confrontaties met de politie. Dit was voor SIOE erg frustrerend, vooral voor zij die er zich op toegespitst hadden dit te vermijden.

Op de SIOE-betoging heeft de politie zich goed gedragen, maar in een ander deel van de stad was er een gewelddadige confrontatie met het Vlaams Belang en er komen steeds meer verhalen naar boven van mensen die gearresteerd werden op weg naar de SIOE-betoging, sommigen gewoonweg omdat ze hun vlaggen droegen.

SIOE betreurt het enorm dat deze mensen de indruk kregen gearresteerd te worden door hun eigen schuld. We hebben geen reden om aan te nemen dat al deze mensen de politie provoceerden en we hebben geen manier om te weten te komen waarom ze dat deden. Deze opmerkingen over de politie werden gemaakt met de ervaring met de politiediensten op de SIOE-betoging in het achterhoofd. Langs de andere kant zijn we nu zeker dat een aantal mensen werden gearresteerd zonder provocatie. (Lees de getuigenissen onderaan deze pagina) Nu we echter op de hoogte zijn van deze oneerlijke arrestaties, zijn we van plan om verder te gaan en we gaan tot het uiterste als dat nodig is.

En hoewel Vlaams Belang andere doeleinden en agenda’s heeft dan de SIOE, hebben ze zich tegenover SIOE als goede bondgenoten opgesteld tot ze hun eigen betoging hielden. Ze zijn een grote hulp geweest om het hele evenement te plannen en ze hebben de gearresteerde SIOE-leden juridische hulp aangeboden. Het is niet onze bedoeling of het moment om hun agenda, de methoden die zij nodig achten of wat er in dat ander stadsgedeelte gebeurd is, te beoordelen.

We vinden het nog steeds jammer dat er confrontaties waren met de politie, maar we moeten gefocust blijven op wat er echt de vrede binnen Europa bedreigt.

Een Duitse groep die de SIOE-demonstratie wilde bijwonen vertelt hun verhaal hier:

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | 3 Comments »

Open brief aan Terry Davis , secretaris generaal van de raad van Europa.

Posted by sioebelgie op september 14, 2007

terry_davis-eu-secretary-general_judas.jpg

Ik wens mijn diepste bezorgdheid en ongenoegen te uiten over de verklaringen die u in volgende persmededeling heeft gedaan:

Uw verklaringen:1. “Het is inderdaad zo dat Europa en haar waarden bedreigd worden, maar het gevaar schuilt niet in de Islam.”

2. “Onze gemeenschappelijke Europese waarden worden ondermijnd door fanatici en radicalen, zowel islamisten als islamofoben, die angsten en vooroordelen uitbuiten voor hun eigen politieke doelen.”

3. “Het is erg belangrijk te onthouden dat de vrijheid zich te verenigen en zich uit te drukken beperkt kan worden om de rechten en vrijheid van anderen te beschermen, zowel de vrijheid van denken, geweten en religie. Dit geldt voor iedereen in Europa, inclusief voor de milioenen Europeanen van het islamitische geloof, die het hoofddoelwit waren van de schaamtelijke vertoning van dweperij en intolerantie van vandaag.”

Adolf Hitler kon het niet preciezer geformuleerd hebben dat wij, agressieve Europeanen, hier vergeleken worden met de joden in Hitler’s terminologie. De arme immigrerende, imperialistische Islam die enkel één wens heeft volgens de “heilige Koran” en de Hadith: ‘Een wereldkalifaat te bereiken zonder ongelovigen of met een paar getolereerde dhimmi’s zoals jullie, die nu de plaats van het Duitse volk innemen (das Deutsche Volk) van Hitler’s ideologie in je eigen dictatoriale EU-scenario van de Euromediteraanse/Euro-Arabische Vennootschap/Unie. Een vennootschap dat voor ons, criminele Europeanen (Freddy Thielemans) nu al voor twaalf jaar verborgen wordt gehouden. En dit ondanks het feit dat de EU aan 10 Euromediteraanse vennootschappen de 4 fundamentele rechten van de EU beloofd heeft in Napels op 2-3 december 2003 inclusief de vrije migratie van de bevolking uit 9 moslimlanden, los van de balkanmoslims.

Mr. Davis, je hebt ons bedrogen – en deed dat al een tijd geleden in je anti-Europese, Europa-racistische ECRI-besluiten van 16 oktober 2000. Niet de Europeanen die hun kinderen niet onder de Sharia willen zien opgroeien.

Je bedroog ons toen je je Audiovisuele Observatiepost een Symposium in Moskow liet plannen in juli 2005 om er mediacensuur te leren in de vorm van “zelfregulering”, van de erg ervaren Russische pers. En de EU – waartoe je behoort volgens het nieuwe “Hervormingsverdrag”, ook het ‘Constitutioneel Verdrag’ genoemd, dat door de Nederlanders en Fransen werd verworpen, maar dat nu opgelegd wordt ondanks de Europese algemene afkeer ervan – heeft onze media ook het recht van vrije meningsuiting ontnomen dat hypocriet beloofd werd in het EU-Charter van de Fundamentele Rechten, artikel 11.

Mr. Davis. Jij en je Europese Raad, de EU en je Grootmeester zijn de dwepers en het echte gevaar voor Europa. Je hebt je bijnaam EUSSR goed verdiend. Een naam die zelfs meer faam verworven heeft na de schandalige behandeling van de Vlaamse partijparlementairen en Italiaanse en andere EU-parlementairen op het Schumannplein in Brussel op 9 september. Het is echt schaamtelijk.

Wees maar zeker, je maakt er echt werk van om

1. Europa één te maken en broederschap teweeg te brengen in hun rechtvaardige strijd voor zelfverdediging tegen hen die ons verraden.

2. We voelen ons verenigd in onze strijd tegen de buitenlandse imperialistische, fascistische ideologie, de Islam.

3. Je zorgt dat we terugkeren naar onze oude Europese Westerse waarden. Druk veroorzaakt tegendruk.

Wij Europeanen zullen jullie allemaal herinneren, wanneer de democratie teruggekeerd is. Tot dan kun je niet op onze sympathie rekenen.

Anders Bruun Laursen
Consultant Ophthalmologist

(Oorspronkelijk van Laursen, B. ‘Open letter to Mr. Davis, Secretary General of The Council of Europe’. )

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | Leave a Comment »

Een aantal zaken duidelijk stellen

Posted by sioebelgie op september 14, 2007

sioe-demo-crowd1-lille.jpgsioe-demo-sit-down-lille.jpg

Eén minuut stilte uit respect voor de slachtoffers van 11 sept.

Laat ons eens duidelijkheid scheppen. Er was slechts één SIOE-betoging: de betoging die reeds lange tijd gepland was en die de start ervan aankondigde op het Luxembourgplein in Brussel.

Hoewel burgemeester Thielemans de SIOE-betoging verboden had, zijn we zeker tegemoet gekomen aan alle regels die de SIOE beloofd had aan de Brusselse politie.

Vlaams Belang heeft herhaaldelijk geprobeerd de SIOE te overhalen om enkel een stilstaande demonstratie te houden op het Schumannplein buiten de comissie om, suggererend dat er een akkoord bereikt was met de Brusselse politie hierover. Desondanks hield SIOE voet bij stuk bij de eisen om van het Luxemburgplein naar het Schumannplein te marcheren. Daardoor zijn we ervan overtuigd dat Vlaams Belang geprobeerd heeft de SIOE-betoging te kapen omdat ze wisten dat ze hun eigen politieke agenda konden publiceren op de rug van de wereldwijde persaandacht die deze betoging kreeg. SIOE heeft politieke partijen de kans gegeven om te tonen dat ze oprecht de Islamisatie van Europa willen stoppen, door hun politieke aspiraties aan de kant te zetten. Toch heeft Vlaams Belang dit niet kunnen doen.

SIOE’s betoging was volledig vreedzaam.Toen Anders Gravers en Steven Gash op het Luxembourgplein aankwamen werden ze gegroet door hooggeplaatste politie – officieren die aankondigden dat “de demonstratie verboden was” maar dat het getolereerd zou worden als we op het Luxembourgplein bleven en de regels en doelstellingen naleefden, wat we uiteraard deden. Gezien de veiligheid van de supporters en de publieke orde altijd prioritair in SIOE’s organisatie van de demonstratie is geweest heeft SIOE aan alle politie-instructies voldaan en een vreedzame betoging gehouden op het Luxemburgplein.

SIOE kan de politie enkel prijzen voor hun inspanningen. De politie heeft slechts enkele administratieve aanhoudingen verricht van een aantal personen die blijkbaar de SIOE-regels, die bepalen dat enkel de SIOE-slogans toegelaten zijn, niet hadden begrepen.

Met deze bijeenkomst hebben we aan de wereld, België en burgemeester Thielemans getoond dat SIOE in staat is demonstraties te leiden waar vreedzame gewone mensen met respect hun boodschap aan de politici kunnen overbrengen.

We hebben dat exact gedaan toen we een petitie met zo’n 10 000 handtekeningen met klachten over Thielemans beslissing de 9/11 demonstratie te verbieden overhandigden aan Gerard Batten (MEP) die de kwestie van burgemeester Thielemans’ verbod in het parlement ter sprake zal brengen om het recht van vreedzame mensen om bijeen te komen en hun vrije mening te uiten overeenkomstig met de EU- wet te verzekeren.

sioe-demo-petition-lille.jpg

Meneer Batten verzekerde dat de petitie overhandigd werd aan burgemeester Thielemans’ kantoor.

SIOE wil niet geassocieerd worden met het Vlaams Belang die zijn eigen aparte demonstratie hield op het Schumann plein. Eerst en vooral omdat we geloven dat ze duidelijk de politie-instructies niet respecteerden en ten tweede, omdat ze SIOE’s inspanningen teniet gedaan hebben door hun eigen demonstratie te houden, daardoor de aandacht van de media afleidend en, ernstiger nog, de betogers die enkel voor de Stop Islamisation Of Europe wilden betogen.

Waarom kon Vlaams Belang deze demonstratie niet op een andere dag plannen? Waarom moesten ze hetzelfde ogenblik en SIOE’s slogans gebruiken? De reden kan enkel zijn dat ze opzettelijk geprobeerd hebben om de SIOE te gebruiken om in de mediabelangstelling te komen. Wat de reden ook is, SIOE beschouwt de actie van Vlaams Belang als onverantwoord en afkeurenswaardig. Dit is waarom SIOE zichzelf sterk van de Vlaams Belang –betoging distantieert die Vlaamse vlaggen toonde, in tegenstelling tot SIOE’s doelstellingen en regels die de mensen uitnodigden los van hun ras, religie of politieke overtuigingen om zich te verenigen en “nee” te zeggen tegen de sluipende Islamisatie van onze maatschappijen, zonder de bagage van politieke partijen. Dit betekent brede frontvorming met één enkel doel, om de Islamisatie van Europa te stoppen.

Daarom is het teleurstellend dat zowel The Brussels Journal en de Gates of Vienna geclaimd hebben dat het Schumannplein de ontmoetingsplaats was ondanks het feit dat de SIOE dit nooit vermeld heeft als verzamelplaats. Het is eveneens ontgoochelend te zien dat Gates of Vienna en Centre for Vigilant Freedom over twee verschillende demonstraties schrijven alsof ze één waren. SIOE installeert nu nieuwe afdelingen in Duitsland, België, Nederland, de Tsjechische Republiek, Polen, Rusland, Frankrijk en Italië. Nu is het tijd om een niet-partij-politieke organisatie uit te bouwen met enkel één doel, de islamisatie van Europa te stoppen.

Op algemene aanvraag beginnen we met een ingeschreven leden programma.SIOE heeft beslist om niet samen te werken met politieke partijen in de toekomst maar enkel met individuen en organisaties die onze wens om de islamisatie van Europa te stoppen delen, tenzij een geschreven akkoord wordt opgemaakt door de SIOE dat getekend wordt door de leiders van de partijen. Met andere woorden een legaal en bindend contract onder SIOE’s voorwaarden. Ons hoofddoel blijft echter nog steeds om gewone mensen aan te trekken die de islamisatie van Europa willen stoppen.

(Oorspronkelijk: ‘Let us make it completely clear‘)

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | 6 Comments »

Terug uit Brussel !

Posted by sioebelgie op september 13, 2007

We we zijn juist terug thuisgekomen uit Brussel (woensdagavond)

Hartelijk bedankt aan iedereen die deelgenomen heeft aan de demonstratie in Brussel, en aan diegene die dat toch geprobeerd hebben!

Zo snel mogelijk posten we een update over de demo.

(vertaald uit het Engels , bron : http://sioe.wordpress.com)

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald) | 1 Comment »