SIOE BELGIË

Racism is the lowest form of human stupidity, but Islamophobia is the height of common sense

Archive for the ‘Politiek’ Category

Resolutie van het Europees Parlement op 13/12/07 in de strijd tegen de extremistische islam.

Posted by sioebelgie op december 21, 2007

De EU speelt met het naïeve idee dat men, door middel van een resolutie, de islam ertoe kan brengen zich van alle fundamentalistische ideeën te verlossen. Helaas zal dit niet gebeuren gezien de islam van nature uit fundamentalistisch is. Het enige dat er zit aan te komen, is dat SIOE en SIAD als xenofobe en intolerante organisaties zullen aanzien worden en bijgevolg ook bij strafbaar zullen worden.

SIOE en SIAD zullen zich aan de constitutionele wetten van hun land blijven houden, maar kunnen niet toestemmen met de laatste EU-resolutie. We zullen deze resolutie noch aanvaarden, noch erkennen omdat we een missie hebben. Onze missie bestaat erin de vrijheid en democratie tegen de bedreiging van de islam te beschermen en we zullen dit blijven doen, al betekent dit dat we ‘ondergronds’ moeten gaan.

Er waren democratische politici in het parlement op de dag van dit verraad. Aanschouw wat de mainstream media je niet durven tonen:

Hieronder volgt de vertaling van de EU resolutie van 13 december 2007.
(De oorspronkelijke versie is hier te lezen. Hier zijn ook de commentaren van SIOE op verschillende onderdelen te lezen. Deze zijn schuingedrukt).

De Europese unie,

1. Veroordeelt sterk alle racistische- en haataanvallen, en roept alle autoriteiten op om
al datgene wat binnen hun bevoegdheid ligt te doen, om de verantwoordelijken te straffen;
is solidair met alle slachtoffers van dergelijke aanvallen en met hun families;

2. Wijst erop dat het bestrijden van extremisme geen negatieve gevolgen voor de permanent aanwezige verplichting de fundamentele rechten en fundamentele wettelijke principes, met inbegrip van vrijheid van meningsuiting en vereniging te eerbiedigen, zoals vastgelegd in Artikel 6 van het EU- Verdrag mag hebben;

3. Betreurt het feit dat sommige partijen accoord zijn gegaan om geloofwaardigheid en goedkeuring te geven aan extremistische partijen zodanig dat zij een coalitie zijn aangegaan met deze partijen waarbij zij hun morele integriteit hebben opgeofferd omwille van politieke winst op korte termijn .

4. Merkt op dat het stijgende aantal extremistische organisaties, die vaak neo-fascistische elementen bevatten, de vrees in de maatschappij kan verergeren die tot uitingen van racisme zou kunnen leiden in een brede waaier van gebieden, met inbegrip van werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, het controleren door overheden, toegang tot goederen en de diensten en de media.

5. Dringt bij de Commissie en de Raad aan om te onderzoeken wat de aangewezen politieke en wettelijke reacties zouden moeten zijn, speciaal met betrekking tot jongeren in relatie tot onderwijs en openbare informatie om hen dmv educatie te onderwijzen tegen totaliairisme en hen door middel van educatie de principes van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te verspreiden en zo de fundamenten van de Europese waarden en normen levend te houden, en verzoekt de lidstaten om een beleid van onderwijs voor democratisch burgerschap te ontwikkelen dat op burgerrechten en verantwoordelijkheden is gebaseerd;

6. Dringt bij de Commissie aan om de volledige toepassing van de bestaande wetgeving te controleren die werd ontworpen om aansporing tot politiek- en godsdienstige geweld, racisme en xenofobie (vreemdelingenhaat) te voorkomen; nodigt lidstaten uit om de strikte implementatie en de constante verbetering van anti-racisisme wetten, informatie en bewustzijnscampagnes in de media en de onderwijsinstellingen te controleren.

7. Dringt aan bij alle democratische politieke machten, ongeacht ideologie, welke steun dan ook aan extremistische partijen van een racistisch of xenofobisch, hetzij expliciet of impliciet, karakter te vermijden en dus ook welke alliantie ook met hun verkozen vertegenwoordigers;

8. Waarschuwt, vooruitziend naar de Europese verkiezingen in 2009, voor de mogelijkheid dat extremistische partijen hun vertegenwoordiging zouden kunnen veiligstellen in het Europese parlement en toept politieke partijen op om maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat een democratische instelling niet als platform voor de financiering- en het uiten van anti-democratische boodschappen wordt gebruikt;

9. Roept de instellingen van de EU op om een duidelijk mandaat aan het Agentschap van Fundamentele Rechten te geven om de structuren van extremistische groepen te onderzoeken om te beoordelen of de coördinatie op Europees- of regionaal niveau aanwezig is..

10. Herhaalt haar overtuiging dat openbare persoonlijkheden zich van verklaringen zouden moeten onthouden die aanmoedigen of tot haat of brandmerking van groepen mensen op basis van hun ras, etnische oorsprong, godsdienst, onbekwaamheid, seksuele geaardheid of nationaliteit; gelooft dat als de openbare persoonlijkheden tot haat oproepen, het feit dat zij een hoog openbaar profiel hebben als een verergerende omstandigheid zou moeten worden beschouwd; veroordeelt, in het bijzonder het verontrustend toenemende anti-semitisme;

11. Nodigt de media uit om het publiek te informeren over de gevaren van hatelijk uitspraken en te helpen de principes en de waarden van democratie, gelijkheid en tolerantie te bevorderen;

12. Verzoekt alle lidstaten om tenminste in de mogelijkheid – na een uitspraak van het Hof – te voorzien om het terugtrekken van openbare financiering mogelijk te maken van politieke partijen die geweld en terrorisme niet veroordelen en rechten van de mens en fundamentele vrijheden niet eerbiedigen, democratie en de rechtsstaat zoals die in ECHR en het Handvest van Fundamentele Rechten wordt beschreven; en roept de lidstaten die reeds deze mogelijheid hebben dit onmiddelijk te doen; nodigt ook de Commissie uit om ervoor te zorgen dat geen financiering van de EU aan media plaatsvindt indien zij als platform wordt gebruikt om rascistische, xenofobische en homofobische ideeën te verpreiden;

13. Verzoekt de Commissie om NGO’s en burgerlijke de maatschappelijke organisaties te steunen welke toegewijd aan het bevorderen van democratische waarden, menselijke waardigheid, solidariteit, sociale opneming, interculturele dialoog en sociale voorlichting van de gevaren van radicalisering en gweldadig extremisme, en die toegewijd zijn aan het bestrijden van alle vormen van onderscheid;

14. Draagt zijn Voorzitter op om deze resolutie aan de Raad, de Commissie, de overheden van de lidstaten en de Raad van Europa te versturen.

Advertenties

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald), Politiek | Leave a Comment »

Goed begonnen?

Posted by sioebelgie op november 30, 2007

Een onderzoek van Pew Global Attitudes Project (A Rising Tide Lifts Mood in the Developing World Sharp Decline in Support for Suicide Bombing in Muslim Countries) toont dat moslimextremisten ook binnen moslimlanden aan steun en sympathie verliezen.

tabelterrorisme.gifNa ondervraging van enkele honderden personen per land, blijken de resultaten hoopgevend. Bin Laden is veel van zijn aanhang verloren en terreurcellen van Al Qaeda zijn niet meer zo populair als in 2002. Langzaam aan ontstaat het besef dat terrorisme niet de oplossing, maar het probleem is. In pakistan bijvoorbeeld was in 2002 nog één op drie ervan overtuigd dat zelfmoordaanslagen gerechtvaardigd konden worden. Nu, in 2007, is dat nog amper negen procent. Alle landen tonen een matige tot sterke daling in hun steun aan zelfmoordterroristen, met de uitzondering van Turkije, waar er een stijging van 3 procent werd vastgesteld. Belangrijk is wel te weten dat we de bekomen resultaten schattigen zijn met een foutenmarge van (afhankelijk van het land) zo’n 3 à 4 procent. Geen reden tot paniek dus.

Toch zijn de berichten niet éénzijdig positief. Hoewel moslimlanden eerder lijken te matigen is de situatie in Europa niet zo rooskleurig. Uit Nederland kwamen volgende onrustwekkende berichten:

(…) Vooral de gebeurtenissen in Afghanistan, waar ook Nederlandse militairen actief zijn, zijn volgens Joustra ‘een inspiratiebron om op jihad te gaan’. Het ontbeert radicale moslims echter aan kennis over de routes naar strijdgebieden en aan de juiste contacten om zo’n jihadreis te organiseren. Desondanks houdt Joustra er rekening mee dat in de toekomst moslims vanuit Nederland naar het buitenland afreizen. De kans bestaat dat ze daarna aanslagen plegen tegen Nederlandse militairen ter plekke of doelen in Nederland zelf. De NCTb zegt aanwijzingen te hebben dat terroristen in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan vanuit Nederland financieel worden ondersteund.

Bron: De Stem van 30 november –Groeiende interesse in Jihadreis

Naast plannen voor terroristische aanslagen in het buitenland, is er ook het gevaar voor radicalistaie binnen de Nederlandse grens.

Moslims van buiten Europa die zich net hebben gevestigd in Nederland vormen een risicogroep. Hun radicalisering verloopt sneller dan bij moslims die hier zijn geboren of al langer wonen. De Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan maakt de dreiging er niet minder op. Dat stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) Tjibbe Joustra donderdag in de voorgangsrapportage terrorismebestrijding.

Bron: De Pers van 29 november – NCTb: nieuwe moslims vormen risicogroep

gillian.jpgTe vroeg voor gejuich dus. Toch eindigen we met een positieve noot. De familie van Gillian Gibbons, de Britse leerkrachte die in Sudan werd gearresteerd voor de teddybeeraffaire, kan eindelijk opgelucht ademhalen. Gisteren verklaarde een rechter haar schuldig voor het beledigen van de islam. De straf bleef echter gematigd, vijftien dagen cel. Daarmee negeerde de rechter de eisen van fundamentalisten om haar ter dood te veroordelen en ontsnapte de dame nipt aan 4O zweepslagen, een gebruikelijke straf voor dergelijke misdrijven. Na haar gevangenisstraf mag ze het land verlaten.

Posted in Algemeen, onderzoek, Politiek | Leave a Comment »

‘Islamgemeenschap moet kritisch zijn’

Posted by sioebelgie op november 26, 2007

baharak-bashar.jpgGENT – Niet alle allochtonen zijn tegen een ‘hoofddoekverbod’. De Iraanse Baharak Bashar is voor. Zij is VRT-redacteur en woordvoerster van ‘Leg mijn blaas het zwijgen niet op’. ‘Tot mijn dertiende moest ik een hoofddoek dragen, ik weet waarover ik het heb.’

Jij bent voor een verbod op de ‘hoofddoeken’ Waarom?

‘Je mag geen uitzonderingsregeling vragen. Want iemand met dreadlocks zal ook nooit worden aanvaard om achter het loket te gaan zitten. Ook die mensen hebben hun bekommernissen en hun eigen codes. Afhankelijk van de functie is een kledingcode nodig. Ik kan me niet voorstellen dat je een rechter hebt met een hoofddoek op. Dat zou voor extra problemen zorgen, zeker in het huidige klimaat. Niet alle allochtonen zijn moslims. Je daarop focussen, is dan ook niet correct.

De machtigste groep zijn wel de moslims?

Het gaat vooral over jonge geëmancipeerde moslimavrouwen tot 30 jaar die daarvoor opkomen. Maar zij doen dat om andere motieven.

Welke dan?

Zij zijn in een vergeethoek gedumpt en hebben geen kansen gehad om zich maatschappelijk op te werken. Ze hebben weinig kansen op de arbeidsmarkt en worden ook nog eens gediscrimineerd op de arbeidsvloer. Zij voelen zich geviseerd en geven uiting aan hun ongenoegen. Ik erger me eraan dat ze niet zeggen dat het een teken van protest is. Ik heb de debatten gevolgd en heb gemerkt dat er onder de vrouwen met een hoofddoek een grote diversiteit is.

Welke diversiteit zag je?

Sommige vrouwen zien de hoofddoek als een teken van kuisheid en een middel om hun man niet op onkuise gedachten te brengen. Bij een andere groep is het veeleer een teken van emancipatie, maar onderhuids voel je ook dat ze naar de islamitische voorschriften verwijzen. In hoeverre is dat emancipatorisch, als je volgt wat een religie voorschrijft? Nergens staat in de koran dat je een hoofddoek moet dragen om een goede moslima te zijn. Ofwel heb ik de koran niet goed gelezen. Dan moeten ze me eens tonen waar dat geschreven staat. De manier waarop vrouwen zich gedragen, zegt veel over de manier waarop mannen zich gedragen.

Jij komt uit Iran. Moest je daar een hoofddoek dragen?

Ik ben gevlucht toen ik dertien was. Vanaf mijn zeven jaar was ik verplicht een hoofddoek te dragen. Zonder hoofddoek mocht je niet op straat of in een openbaar gebouw komen. Dat is de fundamentalistische lijn. Misschien heb ik toen een trauma opgelopen. Daarom vind ik dat in bepaalde functies neutraliteit heel belangrijk is en dat je je moet schikken naar de regels van de instelling. Je moet ook een onderscheid maken tussen je werkomgeving en je privéleven. Waarom zijn er regels in een werkomgeving? Omdat je mensen met diverse overtuigingen hebt die samen goed moeten functioneren en met elkaar rekening moeten houden. We zijn nog niet aan de echte pluralistische maatschappij toe, maar als je zo halsstarrig vasthoudt aan die hoofddoek is dat allesbehalve verstandig. Onlangs werd ik in Tinnenpot door een groep mooie moslimvrouwen met hoofddoek aangesproken om een petitie te ondertekenen. Ze wilden een uur mannenvrij zwemmen in de Gentse zwembaden, omdat de islam dat vraagt. We gaan toch in naam van de islam die absurde eisen niet opleggen?

Jij vindt dat de islamgemeenschap ook een gebaar moet stellen?

De islamgemeenschap moet zelf kritischer zijn en bereid zijn compromissen te sluiten. Waarom trouwens vinden zij zich zoveel beter? Wat moet die man uit Sierra Leone die kroeshaar heeft of dreadlocks draagt daarvan denken? Ik ben na mijn vlucht uit Iran vrijzinnig opgevoed. Maar ik loop ook niet met een fakkel op mijn T-shirt. Je moet toch niet als een vlag rondlopen. Het is jammer dat het debat alleen op de hoofddoek wordt gefocust. In Turkije, waar veel van die mensen vandaan komen, mag het niet. En hier zouden ze dat wel eisen?

Een van de argumenten van de tegenstanders van een verbod is het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw?

Een vals argument. Naakte of bijna naakte vrouwen worden vaak gebruikt in reclame en zijn het wapen geworden van de westerse cultuur. De bedekte vrouw is het wapen van de oosterse cultuur. We zitten in een gevecht tussen twee culturen, met de vrouw als wapen. Er is geen sprake van zelfbeschikkingsrecht. Die naakte vrouw heeft even weinig met zelfbeschikking te maken als een vrouw die van kop tot teen bedekt is.

Een interview van Karel Van Keymeulen voor het Nieuwsblad.

(Bron: ‘Islamgemeenschap moet kritisch zijn‘ – aharak Bashar is voor verbod op ‘hoofddoek’ – 24 november 2007 )

Posted in Algemeen, België, Politiek | Leave a Comment »

Rapport ENAR herbeschouwd.

Posted by sioebelgie op november 23, 2007

De afgelopen dagen verschenen in verschillende kranten artikels met de melding dat een rapport van de ENAR, het European Network Against Racism, een onrustwekkende toename van racisme en religieuze discriminatie vaststelt. Veel van die kranten wijzen vooral op de toenemende dreiging van islamofobie. Wij van SIOE België gingen het rapport van ENAR eens van dichterbij bestuderen om te zien hoe de link tussen discriminatie en islamofobie gelegd werd. Zoals verwacht vonden we enkele onregelmatigheden…

Een beknopte analyse

We beginnen bij hun inleiding (Pg 1-3). Daar worden de begrippen discriminatie en religieuze discriminatie omschreven:

Generally speaking, discrimination means unfair or disadvantageous treatment on the basis of a personal characteristic. Religious discrimination refers to a disadvantageous consideration or distinction of people on the basis of their religious affiliation, their personal belief (or non-belief), their faith-based appearance or behaviour or their assumed religious affiliation.

Dit definiëren vooraf is een wetenschappelijke manier van werken met als doel een éénduidige omschrijving van de termen te hanteren doorheen de hele tekst. Termen zoals islamofobie en racisme, die later in de tekst opduiken en vaak gehanteerd worden, worden niet gedefinieerd.

Op pagina 3 wordt de huidige situatie in Europa beschreven:

Religious discrimination is a problem that is increasingly coming to the fore in today’s European societies.”

Hij staaft dit argument met volgende cijfers:

According to the Eurobarometer Report on Discrimination, a survey issued in January 2007, 44% of Europeans feel that discrimination on grounds of religion or belief is currently widespread in Europe and 64% perceive racial discrimination as a largely common problem.

Hier zien wij een eerste probleem. Eerst wordt gezegd dat er een probleem is in Europa met racisme. De cijfers geven echter aan of “mensen vinden dat er een probleem is.” (Denkt u dat er veel racisten zijn?). Dit cijfer vertelt ons dus dat er bezorgdheid is (wat het subjectief gevoel is bij de mensen), maar niet hoeveel racisten er daadwerkelijk zijn. Hoeveel mensen beschouwen zichzelf als racist? Hoeveel mensen geven toe gediscrimineerd te hebben op basis van geloof? Hoeveel klachten worden er neergelegd (en ontvankelijk verklaard) die daar meer info over geven? We blijven in het ongewisse.

Bij de analyse van religieuze discriminatie in Europa (Pg 3) vinden we opnieuw onregelmatigheden:

Popular discourse and political events, frequently reflected in the media, have negatively linked Islam and terrorism. This has influenced social attitudes and led to a resurgence of racial and religious discrimination.

Met andere woorden, de islam wordt gestereotypeerd door terrorisme, als gevolg van de publieke debatten in de media die het onderwerp afvlakken en de islam negatief linken met terrorisme. Dit heeft raciale en religieuze discriminatie gebracht bij de publieke opinie.

Suggereert de auteur dat er een positieve link met terrorisme kan zijn? Of misschien dat de link tussen islam en terrorisme door de media werd gelegd (en dus niet door islamextremisten zelf)? Beide alternatieven zijn niet zo aannemelijk. We hebben een sterk vermoeden dat de dagelijkse aanslagen in de naam van Allah hier mogelijk als ontbrekende link kunnen fungeren en dat het publiceren van artikels daarover het logisch gevolg is van het eerste.

‘Racial Profiling’ is any police or private security practice in which a person is treated as a suspect because of his or her race, ethnicity, nationality or religion. The ‘war on terror’ is again linked to these practices. (Pg 6)

In het kader van veiligheidsmaatregelen worden mensen met een bijvoorbeeld “Arabische look” geviseerd en meer gecontroleerd dan anderen. Deze praktijken zijn inderdaad genant en frustrerend voor de vredelievende burgers met een zuiders tintje. We denken persoonlijk dat dit ongemak veroorzaakt wordt door ontoereikende middelen om moslimfundamentalisten van andere burgers te onderscheiden. De racistische (op uiterlijk gebaseerde) benadeling van mensen heeft waarschijnlijk met een ongelukkige kansberekening te maken. Immers, in veel landen ten zuiden van de middellandse zee is de meerderheid van de bevolking moslim. Het meer doorzoeken van mensen met ‘arabische looks’ is dus eerder een lelijke uitwas van de poging om terroristen, die in burger gekleed gaan, te detecteren, vermoeden wij.

Stel dat deze beveiligingsfirma’s daadwerkelijk racistische motieven hebben, dan nog is de link met “discriminatie in Europa” niet aantoonbaar. Beveiligingsfirma’s zijn niet representatief zijn voor wat binnen Europa gebeurt en leeft. De redenering dat Europa racistisch is omdat deze firma’s zich zo opstellen lijkt ons een al te grote veralgemening.

The issue of religious symbols has also been debated with respect to public schools. In some countries a ban has been imposed on “signs or clothes by which a student ostensibly manifests his or her religious beliefs” (e.g. in France, protecting, in the view of the government, the neutrality and secular character of the public sphere. (Pg 7)

Om neutraliteit te garanderen in openbare instellingen worden alle religieuze symbolen geweerd.

Volgens ons kunnen we niet over discriminatie spreken, zoals in het begin werd gedefinieerd. Deze maatregel is niet gebonden aan een bepaald geloof en impliceert geen benadeelde positie. Het is de eenvoudige toepassing van een reglement dat voor iedereen opgaat en neutraliteit garandeert. Het staat dus eerder voor gelijkheid, dan voor discriminatie.

In hun conclusie (Pg 26) schrijven ze tenslotte:

The increasing visibility of religious diversity in Europe has been accompanied by a rise in discrimination and prejudice against ethnic and religious minorities. While a great deal of progress has been made, discrimination on grounds of racial or ethnic origin and religion is still a problem for many people in our societies, although this is difficult to measure accurately due to a lack of data on the religious composition of the population of the EU, particularly as regards minority religions.

Hun conclusie valt dus in het water. Er is sprake van een “toename van discriminatie”, terwijl er geen 1) adequate meting van discriminatie is geweest en 2) er nergens gewag wordt gemaakt van een voormeting (gestegen sinds wanneer?).

Na een eerste lezing van dit rapport blijven we met een aantal serieuze vragen zitten:

Waarom baseert dit rapport zich op hoop losse argumenten die niets aantonen over discriminatie binnen Europa? Wordt discriminatie hier niet ernstig overschat?

Waarom vertrekt dit rapport van afgebakende begrippen, terwijl later in het rapport racisme en islamofobie er ‘zomaar’ worden bijgesleurd? Waarom wordt er bewust vaag gedaan over de relatie tussen racisme, religieuze discriminatie en islamofobie? Meer nog, er wordt gesuggereerd dat islamofobie een vorm van religieuze discriminatie is!

Het debat op zijn kop…

londenattack.jpg

Dagelijks nog zijn mensen het slachtoffer van moslimterrorisme (sinds 11 september zijn er dagelijk 4 à 5 dodelijke slachtoffers agv aanslagen). Cartoonisten worden vogelvrij verklaard, de moordenaars geprezen en beloond, martelaren worden verafgood en islamkritiek wordt monddood gemaakt. Officiële statements van imams die al het geweld afkeuren en veroordelen blijven uit. De enkele imams die dit toch probeerden zijn zelf voorwerp geworden van vervolging en bedreiging. Daarentegen wordt openlijk toegegeven dat de eigenlijke opzet van de islam wereldoverheersing is. Is vrees daarvoor dan een vooroordeel? Voor ons is het de logische conclusie van voorgaande.

Aangeven dat islamofoben discrimineren is de waarheid op zijn kop. Islamofoben eisen gewoon respect voor hun eigen mensenrechten. Het recht om niet te geloven bijvoorbeeld. Het recht om als kuffar te mogen leven en eigen tradities en cultuur te mogen uitoefenen. Het recht om er een andere mening op na te kunnen houden zonder ritueel te worden afgeslacht. Het recht om te mogen betogen. Het recht om niet vervolgd te worden, het recht om niet gediscrimineerd te worden (we worden al te vaak onterecht en zonder enige aanleiding voor racist versleten), om niet gesluierd te mogen rondlopen enz.

Islamofoben zijn voor ‘vrijheid van geloof’, een basisrecht in het verdrag voor de rechten van de mens!

Posted in Algemeen, Politiek | 2 Comments »

Vrouwenrechten bedreigd in Iran

Posted by sioebelgie op november 19, 2007

“Instead of punishing a young woman for peacefully protesting, the Iranian government should hold security forces accountable for violently disrupting a demonstration of women activists,”

(Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch)

Verandering voor gelijkheid: 17 november 2007.

mayram.jpg Maryam Hosseinkhah (zie foto), journaliste en lid van het Vrouwen Cultureel Centrum en van de actie ‘Eén miljoen handtekeningen’, werd op zondag 18 november gearresteerd. Enkele dagen nadat de site van het ‘Vrouwen Cultureel Centrum’, een leidinggevende vrouwen-NGO, werd afgesloten op bevel van het Ministerie van Cultuur en Islamitische Richtlijnen en Rechtspraak, werd Maryam Hosseinkhah, de redactrice van de site van deze organisatie sites zoals ‘Eén miljoen handtekeningen’ en ‘Verandering voor Gelijkheid’, gedagvaard door de veiligheidsdienst van de Revolutionaire Garde op zaterdag 17 november.

Ze werd zaterdag voor meer dan twee uur ondervraagd en er werd haar werd verteld dat ze beschuldigd werd van verstoring van de publieke opinie, propaganda tegen de staat en de publicatie van misleidende nieuwsitems op de sites ‘Vrouwen Cultureel Centrum’ en de ‘Eén miljoen handtekeningen Campagne’. Hosseinkhah werd gevraagd de volgende dag om 9 uur ’s morgens terug te keren naar de Rechtbank van de Revolutionaire Garde voor nieuw verhoor. Na haar aankomst daar, werd een bevel tot haar arrestatie uitgevoerd. Vermoedelijk werd ze na de arrestatie overgebrachte naar de Evin gevangenis om twee uur in de namiddag.

De arrestatie van Maryam Hosseinkhah is kenmerkend voor de toenemende schending van de vrouwenrechtenactivisten, vooral ten aanzien van de leden van de Campagne, door de veiligheidsdiensten.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Algemeen, Politiek | Leave a Comment »

Jong geleerd…

Posted by sioebelgie op november 14, 2007

terrobarbie.jpgDagelijks nog, vallen er slachtoffers ten gevolge van moslimgeweld. Zelfmoordterroristen wachten met bommengordel en koran in de hand op een geschikt moment om toe te slaan. Misdadigers (en onschuldige mensen) worden verminkt, gestenigd en afgeslacht. Islamcritici worden met de dood bedreigd of vermoord. Vrouwen worden onderdrukt en vernederd en ook kinderen ontsnappen niet aan deze wilde draaikolk van haat en geweld.

10-jarige blaast zichzelf op in Irak

“Opstandelingen in Irak hebben een tienjarige jongen gebruikt om een zelfmoordaanslag te plegen op een bijeenkomst van Iraakse stamleiders in de provincie Diyala. Daarbij kwamen zes mensen om het leven. (…) Tijdens de bijeenkomst bracht de jongen een bomgordel om zijn middel tot ontploffing. Voor zover bekend is hij de jongste zelfmoordterrorist in Irak sinds de Amerikaanse invasie in 2003.”

(Bron: Het laatste Nieuws van 10/11)

Bom ontploft in speelgoedkar

In de Iraakse plaats Toz Khirmato is vrijdag een bom ontploft in een kar met speelgoed die op een trottoir stond. Een als snoepgoedverkoper vermomde zelfmoordterrorist blies zich midden een groep kinderen de lucht in.
(…) De soennitische Arabieren en Koerden in het noorden vierden de belangrijke moslimfeestdag, waarvan de datum van de stand van de nieuwe maan afhankelijk is, vrijdag reeds. De sjiieten vieren het einde pas zaterdag of zondag. In Tus Khormato, 180 kilometer ten noorden van Bagdad, wonen vooral Koerden en sjiitische Turkmenen.

(Bron: Het Laatste Nieuws van 12/10)

Al-Qaeda ronselt Britse kinderen

Volgens de chef van de Britse geheime dienst MI5 ronselt Al-Qaeda terroristjes in Groot-Brittannië. “Het gaat vaak om kinderen die pas vijftien zijn”, aldus Jonathan Evans vandaag. In de eerste publieke toespraak sinds zijn aantreden in april zei Evans dat Groot-Brittannië met de “meest directe en acute dreiging in vredestijd” van deze eeuw te maken heeft. “Momenteel rekruteren terroristen op een methodische en doelmatige manier kinderen in dit land. Kwetsbare jongeren worden geïndoctrineerd, geradicaliseerd en voorbereid op het plegen van aanslagen”, aldus Evans, die stelt dat het aantal Britten met vermeende terroristische banden dit jaar opgelopen tot minstens 2000.

(Bron: NieuwNieuws van 5/11)

Toezicht op orthodox moslim internaat ‘Al-Islah’ ontbreekt

Op het AL-ISLA-internaat zijn jongens vanaf 12 jaar welkom op de school. Er zijn momenteel rond de 70 leerlingen, een tiental van hen is onder de 15. Leerplichtige kinderen volgen deze opleiding naast hun reguliere onderwijs. Arabist Hans Jansen van de Universiteit van Amsterdam spreekt van een ultraorthodoxe opleiding: ,, Het is een magneet voor recruteerders, wanneer je daar je slag niet kan slaan, soldaatjes te vinden in de strijd tegen de ongelovigen waar dan wel” Na schooltijd, ’s avonds en in het weekend bestuderen ze de Koran en de Sharia op het Al-Islah internaat. De oudere jongens verblijven 24 per dag op het terrein en komen nauwelijks buiten.

(Bron: Eénvandaag van 29/10)

Zelfs in het dagelijks leven zijn kinderen het doelwit voor de propaganda van moslim- extremisten. In tekenfilms en tijdens kinderprogramma’s wordt er –tussen enkele grappige fragmentjes door- jodenhaat en jihad gepredikt:

tekenfilms.jpg shaddar.jpg
jihadmouse.jpg suicidesong1.jpg

Klik op een foto om de corresponderende video op youtube te bekijken.

Posted in Algemeen, Politiek | Leave a Comment »

Radicale islam in België?

Posted by sioebelgie op november 10, 2007

Recent vertelde Mohammed Habash in een interview met Jan Leyers (zie foto) hoe België tot op vandaag heel wat radicale moslimgroeperingen telt: “Toen ik in Brussel was, waande ik me echt in de grotten van Tora Bora. Echt. Ik zag mannen met erg lange baarden en grote tulbanden. Ze hadden het over ’n militante islam en de jihad. ‘We moeten oproepen tot ’n islamitisch bewind in België…’ Zulke toestanden komen niet voor in mijn land. (…)”

inbrusselwaandeikmijintorabora.jpg

Wij van SIOE België hadden natuurlijk al langer weet van radicale moslimgroeperingen in België – ondanks de msm- en geven u graag een overzicht van enkele pijnlijke voorbeelden:

Het verbod op de betoging in Brussel bijvoorbeeld. Het verbod op een betoging tegen de islamisering van Europa die vredevol verliep- op het harde optreden van de politie na. Wij wachten nog altijd op een redelijk argument dat dit verbod verduidelijkt.

De herdenking van de Armeense genocide, die op 4 november was gepland, werd door de burgemeester afgelast wegens ‘kans op gewelddadige tegenbetogers’. Op 31 oktober werd een armeens café kort en klein geslagen en op 3 november terroriseerden jonge turkse nationalisten de straten in Schaarbeek. Zijn vrees blijkt dus terecht. Of het gedogen en niet-rapporteren van hun geweld en de afschaffing van elke andere betoging -voor onze eigen veiligheid weetjewel- zo’n goed idee is, durven wij sterk te betwijfelen.

Ook vorig jaar werden op youtube onrustwekkende filmpjes gepubliceerd over de islamisatie in België:

“Undercover in Klein Marokko” is de titel het boek geschreven door de jonge belgische journaliste, Hind Fraihi. Twee maanden infiltreerde ze tussen radicale moslims in Brussel. Eén van haar schokkende bevindingen was dat de nieuwe generatie moslims blijkbaar radicaler zijn en in toenemende mate toestemmen met geweld, niet enkel in de steden. Een filmploeg ging kijken wat er aan de hand was. (16/12/2006) Bekijk het filmpje hier.

Een tweede filmpje toonde de rellen in Antwerpen vorig jaar. De politie keek machteloos toe hoe jonge moslimradicalen door de straten trokken onder luid geroep. (let op de slogans) Chauffeurs werden geïntimideerd en bloembaken, stoelen,… sneuvelden. (11/02/2006). Bekijk het filmpje hier.

Lees ook de krantenartikels op ‘multimedia‘ en het artikel ‘Meer jihadis in België dan in gemiddeld opleidingskamp‘.

Ander videofragment: de betoging in Brussel tegen de mohammedcartoons.

De rode vlaggen gaan één voor één omhoog maar de media en de politiek weigeren hun ogen te openen.

Posted in Algemeen, België, Politiek | 2 Comments »

De arm der wet “strikes again”

Posted by sioebelgie op november 5, 2007

allesok.jpgOp de 4e november wilde de organisatie Eurorus een herdenking houden aan het monument van de Armeense holocaust in Elsene. Ze wilden de slachtoffers van de Armeense holocaust herdenken, de slachtoffers van Beslan en ook Theo van Gogh die dan iets meer dan 3 jaar geleden vermoord werd.

Voor deze herdenking had Eurorus Nation, SIOE België/Belgique en andere organisaties uitgenodigd om er samen een herdenking van alle slachtoffers van islamisme van te maken.

De bedoeling was om met een aantal verschillende organisaties met verschillende achtergronden, verenigd onze solidariteit uit te drukken en de aandacht te trekken van onze politici die de feiten maar al te graag ontkennen, zelfs de Armeense holocaust geen genocide willen noemen…

De herdenking werd geweigerd door de burgvader van Elsene die in een brief niets aan de twijfel overlaat : “Tot mijn spijt kan ik geen toelating verlenen wat betreft het houden van een activiteit, omwille van veiligheidsredenen verbonden aan de huidige gespannen toestand tussen de Turkse, Armeense en Kurdische gemeenschappen.”

Wederom weigert een Brusselse burgemeester vrije burgers het recht op meningsuiting uit vrees voor de reactie van heethoofdige minderheden die klaarblijkelijk heer en meester zijn in Brussel.

Naar aanleiding van dit verbod besloot Eurorus de herdenking af te blazen en in de plaats daarvan, met enkele vertegenwoordigers van de organisaties die aan de herdenking zouden hebben deelgenomen, een korte prikactie te houden voor het huis van burgemeester Decourty. Er werd een speech gehouden en er werden folders uitgedeeld om Mr. Decoutry duidelijk te maken dat wij niet akkoord gaan met het verbod op de herdenking en al zeker niet met de reden waarom het werd uitgevaardigd …

Het huis van de burgemeester bevindt zich op ongeveer 500 meter van het monument waar een betrekkelijk grote politiemacht zijn tenten had opgeslagen om iedereen die het toch aandurfde met bloemen het monument te naderen, onmiddellijk op te pakken.

Terwijl wij onze 5 minuten speech hielden voor het huis van de burgemeester (op het voetpad, het verkeer niet hinderend) werd deze politiemacht verwittigd om onze manifestanten “manu militari” in de boeien slaan.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in België, Demo info, Politiek | 4 Comments »

Herdenking THEO VAN GOGH niet onopgemerkt.

Posted by sioebelgie op november 5, 2007

Op 2 november werd Theo Van Gogh herdacht, een man die stierf op de barricades van de nieuwe strijd tussen moderne liberale waarden en een middeleeuwse doctrine die deze liberale waarden aanvecht.

Theo drukte zich dan wel niet altijd diplomatisch uit –hij durfde meer dan eens te provoceren en bruskeerde soms- maar hij was altijd eerlijk en zei wat gezegd moest worden. Wist hij veel dat in Nederland, in de 21ste eeuw, een heilige oorlog tegen hem verklaard zou worden voor zijn programma’s, artikels en zijn islamkritische film.

In de media wordt al te vaak verkondigd dat Mohammed B., de man die Theo van Gogh vermoordde, een uitzonderlijk geval was, een gestoord individu die ‘ongelukkigerwijs’ het pad van Theo kruiste. Wij zijn niet helemaal overtuigd. Hebben we met een gestoorde te maken? Zeker en vast! Een psychopaat misschien? Grote kans, denken wij. Is er sprake van een ongelukkige toevallige ontmoeting? Totaal niet. Mohammed B. is de vrucht van een systeem dat besloten heeft de intolerantie te tolereren, een systeem dat moslimjongeren met problemen om zich in de westerse maatschappij te integreren wijsmaakt dat deze samenleving voor hun falen verantwoordelijk is, dat het zelfs dringend tijd wordt dat men onze discriminerende gemeenschap eens een lesje leert…

Mensen in volle identiteitscrisis, met een gevoel van minderwaardigheid, zijn uiteraard opgelucht te horen dat hun imam en hun koranteksten, ja zelfs onze lieve politici beamen dat het westerse liberale bestel hen geen kansen geeft.
Wanneer niemand hen vertelt dat integreren tijd nodig heeft, dat het een lang en moeilijk proces is waarin de ander, maar zeker ook jezelf eens kritisch moet worden beschouwd –wat confronterend is-, dat ‘het westen beschuldigen van alle kwaad’ een al te gemakkelijke oplossing is, keert hun woede zich uiteraard tegen die maatschappij. Ook wie deze ballon vol beschuldigingen doorprikt krijgt het hard te verduren. Theo was zo iemand.

Daarom wil SIOE hem eer betuigen, niet om zijn naam te gebruiken als misplaatste publiciteitsstunt – zoals iemand in bepaalde blogfora suggereerde – en ook niet met toeters en bellen – zoals Theo ook niet zou gewild hebben. In de plaats daarvan kozen we ervoor bloemen neer te leggen aan de schreeuw, zijn herdenkingsteken in Amsterdam, en daar een minuut stilte te houden. Ook aan de Nederlandse ambassades in Europa werden wakes gehouden en werden bloemen neergelegd.

bene.jpg

In Nederland ging men, na de herdenking nog eens naar de spreeksteen in het Oosterpark, waar speeches werden gehouden. SIOE Nederland bedankt alle aanwezigen en vooral de mensen die aan de spreeksteen een speech hebben gehouden. SIOE bedankt ook Ehsan Jami voor zijn aanwezigheid daar en zijn steun aan SIOE.

In Duitsland werden bloemen afgegeven aan de Nederlandse consultaten van Hamburg, Keulen, Dresden, München en Frankfurt.

In Denemarken werd een herdenking gehouden voor de Nederlandse ambassade te Kopenhagen voor deze voorvechter van de vrije meningsuiting. Een vrije mening die hij zo hoog schatte dat hij er met zijn leven voor betaalde toen een laffe islamist hem op straat ritueel afslachtte, op 2 november exact 3 jaar geleden.
Mensen uit heel Denemarken, Jutland, Funen en Zeeland herdachten Theo, geïnspireerd door zijn pleidooi voor gelijkwaardigheid van man en vrouw en zijn schreeuw om vrije mening.

dude.jpgIn België gaf een Vlaams- Waalse delegatie bloemen en een herdenkingskader af aan de Nederlandse ambassade in Brussel.

In Engeland werd een wake gehouden voor de ambassade in Londen.

In Noorwegen hield “SOS.YTRINGSFRIHET – I FARE “ (SOS. VRIJE MENING – IN GEVAAR) een herdenking buiten de Nederlandse ambassade in Oslo. De Nederlandse ambassadeur kwam de deelnemers buiten groeten en te bedanken voor hun medeleven.

De 2de november ging niet onopgemerkt voorbij en dat is een goede zaak. Het is van het grootste belang dat mensen zoals Theo niet vergeten worden, wie ze waren, waarvoor ze stonden en… waarom ze vermoord werden. Voor elke ‘Theo’ zijn er immers tientallen leugenaars die je vertellen dat er niets aan de hand is, dat er niets gebeurd is, dat er ook niets meer op til is… dat je best weer gaat slapen. Wij weigeren ons in slaap te laten wiegen, want

ER MOET EEN EINDE KOMEN AAN DE BEDREIGINGEN, VERVOLGINGEN, AANVALLEN EN AANSLAGEN OP ISLAMCRITICI (EN ONGELOVIGEN). HIER EN NU MOET HET STOPPEN!!!

engnoor.jpg

Posted in Algemeen, Demo info, Nieuws van de hoofdsite (vertaald), Politiek | Leave a Comment »

Kerst sober vanwege Islam

Posted by sioebelgie op november 3, 2007

AMSTERDAM – Engelsen zijn woedend over en plan van het linkse Labour om Kerstmis ‘rustiger aan te doen’ om de Islamieten niet voor het hoofd te stoten.

In plaats daarvan moeten feesten van andere religies meer naar voren worden geschoven, aldus de denktank van de partij. En daarmee schopt Labour keihard tegen de schenen van een hoop Engelsen die in de traditie van Dickens opgroeiden met de Kerstverhalen en de ‘Christmaspudding’.Maar het rapport van de partij gaat veel verder. Zo staan er voorstellen in om een speciale ceremonie op te zetten rond de geboorte van kinderen. Dat naar voorbeeld van sommige allochtone groepen.

christmas.gifVerder moeten minderheden toegang krijgen tot het nu afgesloten witte platteland. De bisschoppen moeten verder uit de House of Lords om andere geloven niet achter te stellen. En zelfs de vlag, de Union Jack, moet een multicultureel broertje krijgen. De Engelsen krijgen sowieso uitslag van de instantie die het rapport uitbrengt, want uit diezelfde koker komen ook plannen voor invoering van de ID-kaart, vuilnisophaalbelasting en kilometerheffing.

Sayeeda Warsi zegt namens de conservatieven dat een land niet verandert door alle tradities overboord te zetten. Het zou Engeland alleen maar schaden, zo zegt de Britse moslima. De gedachte dat labour zich meer met de opvoeding van de kinderen gaat bezighouden, doet haar rillen. ‘Ik dacht dat we net van de communisten af waren’.

De Engelsen vallen over elkaar heen om het plan te veroordelen. ‘Gaan we nu ook de jaartelling afschaffen’, klinkt het ondermeer.

Bron: De Telegraaf

Posted in Algemeen, Politiek | 1 Comment »

Saudiërs vallen door de mand.

Posted by sioebelgie op oktober 31, 2007

Dat Saudi-Arabië een streng moslimland was, dat wisten we onderhand wel. Deze maand bijvoorbeeld haalde het land minder fijne krantenkoppen. “7000 zweepslagen voor homo’s in Saudi-Arabië – 4 okt”. “Godsdienstvrijheid Saudi-Arabië minimaal – 18 okt(te vinden in onze huisbibliotheek ‘multimedia’) De demonstratie in Kopenhagen een week geleden was er net tegen gericht om de mensenrechtencomissie uit Saudi-Arabië, die de Denen een cursus mensenrechten kwamen leren, een spiegel voor te houden. Hoe kun je de Sharia, een wetboek dat vrouwen onderdrukt en foltering goedpraat, toepassen en het woord ‘mensenrechten’ zonder blikken of blozen in de mond nemen? Kan een land dat de VN-verdragen over de mensenrechten aan de kant schuift hier in Europa überhaupt nog een erehaag en officiële ontvangst krijgen?

erehaag.jpg

Ja, zo moeten Britse diplomaten gedacht hebben, want dit weekend werd een Saudische delegatie vrolijk ontvangen in hartje Londen. We waren getuige van de voorbereidingen op 26 oktober, na de demonstratie: Militaire parades voor Buckingham Palace blokkeerden het hele stadscentrum, de hele laan voor het paleis werd ontsierd met Saudische vlaggen (Met als spreuk erop: “La ilaha Ila Allah Muhammada Rasulu allah” of “Er is geen andere god dan Allah en Mohammed is zijn profeet”, wel 20 keer na mekaar) en het metronet in het centrum lag zo goed als plat.

 

Wat was er dan zo speciaal aan deze ontvangst? De afschaffing van de sharia? De verlossende scheiding van kerk en staat en het onderschrijven van de mensenrechten? Niets daarvan! Arrogant als we hen kennen kwamen ze ook nu weer eisen stellen. De Saudische koning had namelijk een paar –al zeggen we het zelf- eigenaardige klachten:

“Westerse landen moeten meer doen tegen internationaal terrorisme, zei de Saoedische koning Abdullah in een interview met de BBC.” Volgens de Saoedische koning faalt de internationale gemeenschap de diverse inlichtingendiensten effectief te laten samenwerken en informatie te laten uitwisselen. […] De abominabele Saoedische reputatie op het gebied van mensenrechten irriteert ook veel Britten, die vinden dat hun regering Riyad daarop veel strenger moet aanspreken. Ten slotte is er nog het belangrijke feit dat Saoedi-Arabië één van de grootste exporteurs is van jihadisten. Osama bin Laden, om er maar eentje te noemen. Veertien van de negentien kapers die de aanslagen op 9/11 pleegden, hadden de Saoedische nationaliteit. Van de in totaal 227 gezochte Al-Qaidaterroristen zijn zeker 49 Saoedi’s. Volgens schattingen bestaat het merendeel van de jihadstrijders in Irak uit Saoedi’s. Het rabiaat anti-westerse, antisemitische en gewelddadige gedachtegoed van Al-Qaida is veelal van Saoedische makelij, met reden. De door het machtige koningshuis enige toegestane godsdienst is de wahabitische stroming van de islam, een ultrapuriteinse en intolerante versie van de godsdienst die in de duizenden moskeeën in het land wordt verkondigd. Als gevolg van het zeer beperkte curriculum hebben Saoedische onderwijsinstellingen de afgelopen decennia voornamelijk mannen voortgebracht die bedreven zijn in een extremistische islam. Riyad heeft zijn intolerante islam wereldwijd verspreid door overal de bouw van op wahabitische leest geschoeide moskeeën en koranscholen te sponsoren. Saoedi-Arabië was één van de twee landen die het taliban-bewind in Afghanistan officieel erkende, ook tijdens de Amerikaans geleide inval in dat land. En ga zo maar door.”

londen-demo-032.jpgAi beetje pijnlijk. Zeker nu ook een rapport is verschenen van de Britse denktank Policy Exchange, waarin men na uitgebreid onderzoek concludeert dat in Britse moskeeën opgeroepen wordt tot haat. Ook in de Centrale moskee bij Regent’s Park, een gebedshuis gefinancierd door Saudi-Arabië met een Saudische diplomaat als directeur, zijn boekjes te koop “… waarin moslims worden opgeroepen afvalligen te onthoofden en overspelige vrouwen te stenigen. Ze ‘creëren ze een klimaat van intolerantie en minachting voor niet-moslims dat kan worden uitgebuit door gewelddadige jihadisten.”

Het Brits koningshuis heeft zijn bekomst nu wel gehad van dit Saudisch gedoe. SIOE kijkt dan ook uit naar hun lidmaatschapsbijdrage.

Posted in Algemeen, Politiek | 3 Comments »

Sioebelgique online

Posted by sioebelgie op oktober 22, 2007

belgie.jpgHet heeft een eindje geduurd, maar eindelijk kunnen we jullie trots sioebelgique voorstellen, de franstalige tegenhanger van SIOE België. SIOE belgique zal, net als onze nederlandstalige site, eigen artikels en commentaren publiceren over islamisering en relevante politieke onderwerpen opvolgen.

We wensen onze collega’s veel succes met hun site en we hopen dat jullie ‘en masse’ naar hun webstek zullen doorklikken.

Posted in Algemeen, België, Politiek | Leave a Comment »

Niets aan de hand

Posted by sioebelgie op oktober 19, 2007

***Belangrijk! SIOE Nederland wijzigt tijdstip en plaats herdenking van Theo Van Gogh. Alles gaat door op 2 november om 19u in het Oosterpark te Amsterdam en niet in de Linnaeusstraat ***

kaasmeisje.jpgNa de rellen in Amsterdam- Slotervaart komt opnieuw de kwestie van islamextremisme aan de oppervlakte. Eerdere nieuwsberichten uit Nederland hadden het al over de toenemende radicalisering van de islam. Hierover werd enkel kort melding gemaakt in de kranten. De politieke wereld negeerde het feit. Nu, na de steekpartij in het politiekantoor, is er weinig ontkennen aan, hoewel dat eerst geprobeerd werd. De eerste berichtgevingen vertelden dat de dader waarschijnlijk een Nederlandse blanke jongen was, even werd zelfs geopperd dat het een Engelstalige kerel moest zijn die de pedalen was kwijtgeraakt. De pers vertrouwde de zaak niet en inderdaad, even later lekte het bericht dat het om ene Bilal B. ging. Vreemd. Ze hadden het stoffelijk overschot van de dader –even onder het laken piepen had al wat betere informatie over de identiteit verschaft – en bovendien was de jongeman bekend bij de politie. Zijn naam werd zelfs verschillende malen in verband gebracht met de hofstadgroep. Problemen met identificeren en vingerafdrukken? Ga weg!

Als er in Nederland radicalisering aan de gang is, moet de politiek daarop reageren, zoniet spreken we van schuldig verzuim. De struisvogelpolitiek die – ook in België – gevoerd wordt drijft dit extremisme op de spits en moedigt het zelfs aan! De rellen worden toegedekt met de mantel der liefde –volgens de politie was het in de nacht van 16 oktober hartstikke rustig aan de slotervaart… tussen de vliegende stoeptegels door – en de situatie lijkt nu wel onder controle. Slaap zacht Nederland…

In recente interviews verklaren verschillende Nederlandse politici plots dat er komaf moet worden gemaakt met deze jonge relschoppers omdat zelfs de imams hen niet meer in de hand hebben. Ik sta perplex. De wegen van de ordehandhaving zijn ondoorgrondelijk.

Wanneer we deze toestanden zien, wordt weer duidelijk waarom organisaties als SIOE zich inzetten. Als er geen drukkingsgroepen zijn die de politici een geweten schoppen, wordt er niets ondernomen en is er niets aan de hand. Als journalisten niet zo nieuwsgierig waren geweest, waren de feiten zelfs niet aan het licht gekomen. Slaap zacht Nederland, de regering heeft alles onder controle.

Posted in Algemeen, Politiek | Leave a Comment »

De rol van het Westen in de strijd tegen de politieke islam

Posted by sioebelgie op oktober 15, 2007

afshin-ellian.jpgIn een opiniestuk in de krant ‘De Standaard’ bespreekt Afshin Ellian de gevaren van een politieke islam en de rol die het Westen daarin speelt. Waarom is het zo moeilijk om de politieke islam te bekritiseren? Waarom is de scheiding van Kerk en staat zo belangrijk? Gaan we in de richting van een algemene radicalisering of niet? Wat met gematigde moslims en hoe moet de politieke wereld reageren? …

Tijdens de lezing die hij morgen bij deBuren geeft (Het Vlaams-Nederlandse Huis deBuren in Brussel organiseert drie avonden over ‘de terugkeer van religie in de Lage landen’) licht Ellian zijn standpunten toe. Een beknopt overzicht kun je hier alvast lezen.

Afshin Ellian is verbonden aan de rechtenfaculteit van Universiteit Leiden, en is columnist van NRC Handelsblad.

wijzijnnederland.jpg

 

Lees ook het artikel van Mark Bogaers.

Bogaers ziet weinig heil in het nieuwe boek van Yolanda van Tilborg ‘Wij zijn Nederland. Moslima’s over Ayaan Hirsi Ali.’ In een column verbaast Bogaers er zich over hoe snel nederland haar islamcritici in de steek laat (een tolerant land dat haar eigen politieke vluchtelingen weigert te onderhouden!) en hoe laks de Nederlandse poltici in het debat optreden, meer nog, vanalles goedpraten om de lieve vrede te bewaren.

 

Posted in Algemeen, Politiek | Leave a Comment »

DE SCHREEUW OM VRIJHEID

Posted by sioebelgie op oktober 14, 2007

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketOP 2 NOVEMBER 2007 IS HET 3 JAAR GELEDEN DAT THEO VAN GOGH RITUEEL IS VERMOORD.

Na de moord op Theo is men weer over gegaan tot de orde van de dag. Ondanks De Schreeuw, het gedenkteken voor Theo, lijkt Nederland wederom in slaap te zijn gesukkeld en het zal niet lang meer duren dat men zelfs de datum vergeet. De politieke correctheid viert hoogtij en wij schreeuwen niet meer. Theo schreeuwde wel, om vrijheid. Theo had profetische gaven. Zijn uitspraken van toen zijn nog steeds van toepassing op de situatie van nu.

 

 

“Israël zal vroeg of laat in de zee worden gedreven. En de wereld kijkt instemmend toe”

***

“Censuur is een moeras dat vrije mensen ten gronde richt”

***

“Ik zie er niet naar uit te leven in een land, gebukt onder de censuur van politieke correctheid, en waar de geitenneukers het voor het zeggen hebben”

(THEO VAN GOGH )

SIOE Nederland (Stop Islamisering van Europa) vindt dat het gedachtegoed van Theo niet mag worden vergeten. DAAROM ROEPT SIOE NEDERLAND IEDEREEN OP OM OP 2 NOVEMBER aanstaande om 13u IN DE LINNAEUSSTRAAT TE AMSTERDAM, DE PLAATS WAAR THEO IS VERMOORD, BLOEMEN TE LEGGEN EN ÉÉN MINUUT STILTE IN ACHT TE NEMEN. Wij roepen niet op om te demonstreren, wij roepen op om Theo een eerbetoon te bewijzen.

SIOE International zal bloemen leggen bij de Nederlandse Ambassade van: Engeland, Denemarken, België, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk en Rusland. SIOE België roept op om om op 2 november a.s. bloemen te gaan leggen voor de Nederlandse ambassade. Herrmann-Debrouxlaan 48 1160 Brussel. Dit, opdat hij niet vergeten wordt, en wegens de hoop, dat er in Nederland een volksbeweging ontstaat, die beseft dat onder deze regering, Nederland steeds meer islamiseert en dat tenslotte de Nederlandse identiteit zal verdwijnen.

Posted in België, Demo info, Politiek | Leave a Comment »

Islam vernietigt Egypte door middel van de koran

Posted by sioebelgie op oktober 11, 2007

koran.jpgMr. Morris Sadek-ESQ President
morrissadek@yahoo.com
morrissadek@gmail.com

Dhimmi is de term voor Joden en Christenen die niet geloven in Mohammed (de profeet van de Islam) en hem ontkennen. Dit is waarom Allah de Joden en de Christenen tot ongelovigen heeft verklaard in de Koran (het heilige boek van de Islam). – Hoofdstuk 9, At-Taubah, vers 30-31

De laatste veertienhonderd jaar hebben de Koptische Christenen in Egypte alle vormen van discriminatie te verduren gehad die werd gepleegd door Moslim-extremisten. Sinds de Arabische invasie in Egypte in 650 na Chr. zijn de Kopten altijd geterroriseerd geweest door Islamistische fundamentalisten. De Kopten werden gedwongen hun eigen Koptische taal op te geven en de Arabische aan te nemen. Ze werden door Al-Azhar (het meest vooraanstaande Islamitische instituut in Egypte) ongelovigen en schurken genoemd vanwege hun godsdienst. De Kopten zijn ook vaak slachtoffer geworden van misdaad die voortkwam uit de haat, zoals het ontvoeren van jonge Koptische meisjes, het vermoorden van Koptische vrouwen en kinderen, en het verwoesten van hun gebedshuizen.
In de laatste veertig jaar heeft de Egyptische regering een klimaat geschapen waarin Islamitisch radicalisme verder kon groeien. Men maakte handig gebruik van dit fenomeen om de Islam aan Koptische meisjes op te leggen en om de isolatie van de Koptische gemeenschap in Egypte nog groter te maken. Vanwege het feit dat het in de grondwet is verankerd dat de Islam de belangruikste bron van wetgeving is in Egypte, hebben de Kopten hun godsdienstvrijheid inclusief het recht om kerken te bouwen en om te aanbidden verloren. Lees de rest van dit artikel »

Posted in Nieuws van de hoofdsite (vertaald), Politiek | 2 Comments »

Een warm welkom voor de Saoudis

Posted by sioebelgie op oktober 10, 2007

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Eerst verbranden ze de Deense vlag en nu spugen ze de Denen in het gezicht in hun eigen land.

In de posting van 7 okt. jl. schreven we over de Saoedisch- Arabische mensenrechten- comissie die naar Kopenhagen komt. Deze Saudische delegatie zal komen vertellen dat de Europeanen moslims beter dienen te behandelen en dat zij meer vrijheid moeten krijgen om hun religie te kunnen belijden…(!?)

Een sfeerbeeld uit Saudi-Arabië:

zweepslagen.jpg SIOE Denemarken zal de hele periode dat deze Saudische hypocrieten in Denemarken zijn, op straat komen. Hoe is het mogelijk dat mensen die weigeren de VN-verdragen over de mensenrechten te ondertekenen, de Denen te moeten onderwijzen over wat menselijk is?

Deze huichelaars hebben onlangs 2 mannen veroordeeld tot 7000 zweepslagen elk, omdat ze schuldig zijn bevonden aan homosexualiteit. Onthoofdingen behoren ook tot de sharia-wetgevingen.

Hoe durven ze? En wat is er met onze politici gaande dat zij hen willen ontmoeten? Wat moeten we mogelijkerwijs leren van mensen, die speciale autowegen hebben voor moslims en niet-moslims? Zijn onze Europese politici nu helemaal knettergek geworden? Wordt er van ons verwacht dat we de apartheid opnieuw gaan invoeren, zoals die voorkwam in Amerika gedurende de jaren 60? Bankjes voor moslims, bankjes voor dhimmi’s, restaurants voor moslims, restaurants voor dhimmi’s, bioscopen voor moslims, bioscopen voor dhimmi’s?

ECHT NIET! Daarom: iedereen (personen en organisaties) die van mening is dat het een slecht idee is dat een bende religieuze psychoten ons moet gaan vertellen hoe we ons moeten gedragen in onze Europese landen, verenig je!

De SIOE demonstraties zullen plaatsvinden op het moment dat ze aankomen in Kopenhagen, tijdens de route naar het hotel, bij het hotel waar zij verblijven en op de plaats waar zij toespraken houden.

Hypocrieten, verlaat Denemarken!

Verdere details over de route, plaatsen en tijden zullen worden meegedeeld als we meer weten over het ongewenste bezoek van deze schijnheiligen.

Tot slot:

pat-condell.JPGIn zijn gebruikelijke ironische en satirische stijl, zoals Pat ook heeft gedaan toen hij achter de demo in Brussel stond, geeft Pat Condell de Saoedies -die de Denen een lesje mensenrechten komen geven- verbaal een pak rammel.

Enjoy!

KLIK HIER OM TE LUISTEREN NAAR PAT CONDELL

Posted in Algemeen, Nieuws van de hoofdsite (vertaald), Politiek | 1 Comment »

Angst voor islamofobie

Posted by sioebelgie op oktober 9, 2007

In een Het Laatste Nieuws is recent een merkwaardig artikel opgedoken: “Ngo’s trekken aan alarmbel over islamofobie”. In Jaen, Zuid-Spanje, hebben een dertigtal ngo’s aan de alarmbel getrokken wegens de toenemende islamofobie. Jasser Auda waarschuwt voor oversimplificatie, negatieve beeldvorming en stereotyperen van moslims. Naar aanleiding daarvan, zal in Spanje een internationale conferentie over “intolerantie jegens en discriminatie van de moslims” plaatsvinden.

SIOE België is het daar niet mee eens: islamofobie steunt niet op oversimplificatie, maar is het logisch gevolg van een aantal vaststellingen. We zetten een aantal zaken op een rijtje:

Oversimplificatie?

Islamofobie wordt hier vrij vertaald naar ‘angst voor moslims’, wat niet klopt. Islamofobie is de angst voor de islam met zijn politieke agenda. De islam heeft een uitgebreid wetboek, de Sharia, die voor ons een aantal ‘heikele punten’ bevat. De Sharia preekt de superioriteit van de man over de vrouw, schrijft zeer strenge straffen (foltering) voor, voor zowel misdrijven als het schenden van bepaalde moslimgebruiken en maakt alle vrije meningsuiting onmogelijk. Bovendien staat de islamitische rechtspraak onder toezicht van een niet-democratisch verkozen theoloog of imam. Daarom is islamofobie geen irrationele oversimplificatie maar een gezonde reflex tegen de bedreiging van ons democratisch rechtssysteem.

Negatieve beeldvorming en stereotypes?

Wanneer op Arabische televisie imams, de religieuze leiders van de islam, openlijk de zelfmoordterroristen prijzen om hun moed dan bepalen zij het beeld dat het Westen van moslims heeft en werken ze de negatieve beeldvorming in de hand. Wanneer er op 11 september na de aanslag op de WTC-torens moslims op straat komen om feest te vieren, wanneer een cartoonist met de dood bedreigd wordt naar aanleiding van een spotprent, een regisseur op straat wordt vermoord omwille van zijn kritiek…

De islam zit inderdaad met een imagoprobleem, maar heeft dit niet alleen aan de media te danken.

behead_those_who_insult_islam_web.jpg

Een conferentie “tegen intolerantie jegens en discriminatie van de moslims” dan maar?

Tegenwoordig lijkt zelfs de Westerse cultuur een bedreiging of belediging voor moslims (varkensvlees, korte rokjes, alcohol,…) en is halal-eten op school de enige uitweg om de lieve vrede te bewaren. Wij vragen ons af over welke discriminatie en intolerantie de NGO’s het dan wel hebben.

SIOE is van mening dat spirituele en religieuze belevingen diep persoonlijke aangelegenheden zijn die geen plaats hebben in het politieke debat. SIOE wil geen sharia hier, staat voor democratie, niet theocratie, en wil de islamisering van Europa stoppen.
Racisme is de laagste vorm van menselijke domheid maar islamofobie is het hoogtepunt van gezond verstand.

Posted in Algemeen, Politiek | Leave a Comment »

Prof. De Vos over het recht op betogen en 11 september

Posted by sioebelgie op oktober 7, 2007

In een artikel over het recht op betogen en de vrije meningsuiting stelt Prof. Mark De Vos, directeur aan het Itinera instituut en docent aan de universiteit van Gent het verbod op de betoging van Thielemans in vraag. In een korte .pdf licht hij de positieve effecten van betogingen toe.

Posted in Politiek | Leave a Comment »

Saoedi-Arabië klaagt dat moslims hun religie niet vrijuit kunnen belijden in Europa

Posted by sioebelgie op oktober 7, 2007

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 

 

De Saoedische Commissie voor mensenrechten (HRC), zal bij haar tegenhangers binnen de EU erop aan dringen dat de regeringen van de landen binnen de EU moslimterrorisme niet mogen verbinden aan de islam.

Ook dringt deze commissie aan om regels uit te vaardigen die moslims beschermen tegen vooroordelen en discriminatie tijdens het belijden van hun geloof.

Volgens een bron binnen deze commissie, die overigens gesubsidieerd wordt door de Saoedisch-Arabische overheid, zal deze commissie zich ook mengen in de verschillende mensenrechten issues in Europa. Hierbij valt te denken aan het volgende: wanneer moslims ‘onwettig’ worden ondervraagd, niet met respect worden behandeld, wanneer moslims fysiek of mentaal worden vernederd of wanneer moslims niet vrijuit hun geloof kunnen belijden en toepassen. (Bijv. op sommige scholen wordt het moslima’s verboden een hijab te dragen)

De verwachting is dat deze punten ten tafel worden gebracht tijdens de tweede Arabisch-Europese dialoog over mensenrechten en terrorisme, waarin deze commissie participeert. Deze dialoog zal plaatsvinden in Kopenhagen op 21 t/m 23 oktober a.s. Deze dialoog is belangrijk omdat het wordt gehouden in Denemarken. Dit is zeer opvallend, daar de rellen om de Mohammed-cartoons daar zijn begonnen.

Bron: Jihad Watch

UPDATE:

SIOE Denemarken bereidt momenteel acties en demonstraties voor tegen de kuffarfoben en kalifacisten die in Denemarken zullen aankomen en verblijven. Meer informatie volgt op SIOE Denemarken.

Posted in Demo info, Politiek | Leave a Comment »

11 September in het Pallieterke

Posted by sioebelgie op september 19, 2007

Politiecommissaris over 11 september

 “Nog nooit ben ik zo beschaamd geweest om commissaris te zijn. Dat ik dit nog moet meemaken op een goede drie maand voor mijn pensioen is zeer erg. Het gaat over de manier waarop mijn collega’s een aantal leden van het Vlaams Belang hebben mishandeld. Een grotere schande bestaat er niet. Terwijl zij aan het praten waren met de pers, werden ze hardhandig weggevoerd, geslagen en op de grond gegooid, en dit zonder de minste reden. Er was geen sprake van geweld, noch van enige vernielingen.” Dat schrijft een politiecommissaris in een boze brief op internet en deze week overgenomen door ’t Pallieterke.
De bikkelharde analyse gaat lijnrecht in tegen enkele progressieve rakkers in de media die zich vrolijk maken over het brutaal neerslaan van een vreedzame protestactie, of die volhouden dat het Vlaams Belang het zélf heeft gezocht.

“Als je dit vergelijkt met de situatie een aantal maanden geleden waar diezelfde politie in Antwerpen passief stond toe te kijken met de handen op de rug, mooi in het gelid; terwijl een verboden betoging van allochtonen uitdraaide op de vernieling van honderden auto’s en tientallen uitstalramen, dan word je misselijk van ellende”, gaat de politiecommissaris verder.
“Daarenboven weet ik, als insider, dat de steun die de politie van Brussel aan de federale had gevraagd, werd toegewezen aan een afdeling uit het Luikse. Wetende dat vooral mensen van het Vlaams Belang aanwezig zouden zijn, was dàt een provocatie (!) van het zuiverste soort. Dit wordt bevestigd door de beledigingen die door deze politiemensen werden geroepen, zoals ‘sale Flamand’, hetgeen geen barst te maken had met de manifestatie zelf.”

Ook oud-politieman Hubert Buysse is niet te spreken over het optreden van de knokploeg van de politie: “Als ik vandaag in Gazet van Antwerpen de foto zie waarbij Frank Vanhecke hardhandig aangepakt wordt door vijf ‘moedige’ politiemannen, moet ik wel tot de vaststelling komen dat daar één en ander op ondeontologische wijze is gebeurd.”

“Ik was destijds ook geen doetje”, citeert ’t Pallieterke Hubert Buysse, “maar als men ziet op welke wijze Vanhecke door een, laat ons maar zeggen, laffe agent in de geslachtsdelen geknepen wordt, terwijl hij in bedwang gehouden wordt door vier andere ‘helden’ dan lijkt mij dat toch ver over het toelaatbare. Vervang op de foto Vanhecke door een moslim, door een milieuactivist of door een linkse politieke rakker en de wereld staat op zijn kop. De Vlaams Belangers echter lijken vogelvrij verklaard te zijn en dàt is zeker niet democratisch.”

 Bron : Website VB , citaten uit “het pallieterke”.

Hoewel de SIOE-manifestanten minder gewelddadig aangepakt werden delen wij zeker dezelfde bezorgdheid , de vrije mening werd aangevallen , de pen werd met het zwaard beantwoord.

Naar we vernomen hebben zal het VB het hier niet bij laten, ook SIOE is door deze vulgaire tentoonspreiding van (politieke) macht meer dan ooit vastberaden om door te zetten. Wanneer men onze vragen niet langer met argumenten wil beantwoorden maar botweg de vraagsteller de mond snoert kan het niet anders dan dat het antwoord dat ze niet willen geven de naakte waarheid is…waarmee ze eigenlijk al geantwoord hebben.

Posted in Politiek | Leave a Comment »